!! Prowadzimy bezpłatną terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Warunkiem przystąpienia do terapii jest dostarczenie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. ZAPRASZAMY !!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER - Chorzów

11 Paź

Bezpłatne konsultacje SI

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bezpłatnych Konsultacji z zakresu SI zapraszamy na bezpłatne konsultacje SI do ALTER.
Termin : 22-26.10.2018.
Ilość miejsc ograniczona.

18 Wrz

Kompleksowa rehabilitacja dzieci

Zapraszamy na kompleksową rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, problemami neurologicznymi ortopedycznymi i genetycznymi obejmującą diagnozę, terapię i rehabilitację

18 Wrz

SZKOLENIE SI w ALTER

Zapraszamy na szkolenie pt.: INTEGRACJA SENSORYCZNA – metody wstępnej diagnozy i pomocy dziecku. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

19 Kwi

Badanie gotowości szkolnej

Rodzicu – sprawdź czy Twoje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole. Zapraszamy na diagnozę pod kątem gotowości szkolnej lub podjęcia decyzji o odroczeniu od obowiązku szkolnego.

16 Lut

Gimnastyka korekcyjna

Ruszyły zaisy na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
Będą się one odbywały się w formie grupowej (max. 10 osób) lub indywidualnej.
Serdecznie zapraszamy !

19 Gru

Ferie zimowe w ALTER

Chcesz, żeby Twoje dziecko spędziło konstruktywnie czas i przeżyło tydzień intensywnych zajęć rozwojowych zorganizowanych w formie zabawy? Zapisz je na ALTERnatywne ferie zimowe do naszej poradni!

14 Lis

Bezpłatna terapia WWRD

Zapraszamy na bezpłatną terapię w ramach Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD).
Warunkiem przystąpienia do terapii jest dostarczenie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

10 Paź

AUTYZM zajęcia grupowe

Zapraszamy na zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zajęcia odbywać się będą w grupach trzyosobowych, gdzie dzieci będą mogły rozwijać współpracę i wspólnie rozwiązywać problemy.

Oferta

Badanie w kierunku Autyzmu i ZA

Wstępna ocena całościowych zaburzeń rozwoju ze Spektrum Autyzmu i Zespołu Aspergera(ZA)

Autyzm i Zespół Aspergera klasyfikowane są, jako całościowe zaburzenia rozwojowe, a więc takie, które wpływają na funkcjonowanie człowieka we wszystkich obszarach (poznawczym, emocjonalnym, społecznym, fizykalnym). Obecna wiedza i narzędzia diagnostyczne pozwalają na zaobserwowanie zachowań dotyczących tych zaburzeń już u kilkumiesięcznych dzieci.

Wczesna diagnostyka całościowych zaburzeń rozwojowych odgrywa strategiczną rolę i przekłada się na resztę życia człowieka. Jeśli rodzice lub opiekunowie dostrzegą niepokojące objawy w zachowaniu i funkcjonowaniu swojego dziecka powinni bezzwłocznie udać się do placówki, w której mogą skonsultować się oraz poddać dziecko specjalistycznej obserwacji i badaniom.

Badanie wstępne obejmuje:

 • spotkanie z psychologiem i pedagogiem
 • wywiad z rodzicami/opiekunami,
 • obserwację dziecka w swobodnej zabawie,
 • nawiązanie kontaktu z dzieckiem w kierowanej rozmowie i wspólnych działaniach,
 • analizę dokumentacji medycznej (jeśli taka istnieje).

Jakie symptomy mogą świadczyć o podejrzeniu występowania całościowych zaburzeń rozwojowych?

 • brak standardowych zachowań adekwatnych do danego wieku – np. małe dziecko nie reaguje na swoje imię, nie potrafi używać prostych gestów („pa,pa”), nie chce się przytulać, nie powtarza prostych słów, nie okazuje tęsknoty za rodzicami, jeśli musi zostać przez dłuższy czas z innym opiekunem itp.
 • stereotypowe zachowania ruchowe – kręcenie się w kółko, uderzenie o przedmioty, ciągłe powtarzanie tych samych sekwencji ruchów,
 • sztywność zasad, reguł i schematyczność – każda zabawka ma swoje miejsce i można bawić się nią tylko w ściśle określony sposób; idąc do sklepu zawsze chce iść tą samą drogą; wszystkie przedmioty muszą stać od najmniejszego do największego itp. Jakakolwiek zmiana schematu spotyka się z silnym oporem i nieadekwatną reakcją emocjonalną,
 • potrzeba nadmiernej stymulacji zmysłowej – dostarczanie sobie silnych i długotrwałych bodźców dotykowych, wzrokowych, słuchowych,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego i werbalnego,
 • duże odchylenia od normy rozwojowej – np. brak mowy (w sytuacji, kiedy powinna się kształtować) lub przeciwnie – stosowanie skomplikowanych struktur gramatycznych,
 • przejawianie silnych zainteresowań dotyczących wybranej dziedziny – np. dziecko wie wszystko o samochodach i tylko o nich chce rozmawiać. Jeśli druga osoba próbuje zainteresować go czymś innym, ono natychmiast wraca do swojego ulubionego tematu.
 • chwiejność w utrzymywaniu relacji społecznych – ciągłe dążenie do nadmiernych kontaktów z rówieśnikami lub przeciwnie – unikanie ich.
 • brak umiejętności właściwego rozumienia, przeżywania i komunikowania o emocjach
 • trudności w respektowaniu zasad społecznych.

Jeśli Twoje dziecko przejawia niektóre z wymienionych zachowań zapraszamy na wstępną ocenę spektrum autyzmu lub zespołu Aspergera. Podjęcie takich działań pozwoli wykluczyć  ewentualne podejrzenia zaburzeń rozwojowych lub podjąć dalsze kroki diagnostyczno-terapeutyczne.

 

Badanie gotowości szkolnej

Orzekanie lub odraczanie gotowości szkolnej

Dziecko kończące edukację przedszkolną może zostać poddane diagnozie gotowości szkolnej. Polega ona na weryfikacji wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Istnieje również możliwość wydania opinii o konieczności odroczenia obowiązku szkolnego, co wymaga przeprowadzenia ponownej, wielospecjalistycznej diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, testu inteligencji). Jednym z narzędzi diagnostycznych jest Bateria Metod Diagnozy Rozwoju Psychomotorycznego.

Badanie rozwoju psychoruchowego

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego są nowym, standaryzowanym narzędziem diagnostycznym, które służy ocenie rozwoju dziecka w sferze:

 • obszaru psychoruchowego.
 • zdolności motorycznych .
 • lateralizacji
 • spostrzegania i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
 • funkcjonowania emocjonalno-społecznego.
 • kompetencji przedszkolnych (od 3,0 do 5,11 r.ż.)
 • kompetencji szkolnych (od 6,0 do 9,11 r.ż.).

Istotną zaletą narzędzia KORP jest możliwość diagnozowania dzieci już od pierwszego miesiąca życia do wieku 9 lat i 11 miesięcy. Niezależnie od tego czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo, czy też jest niepokojący KORP pozwala na zdobycie rzetelnych informacji oraz programowania dla dziecka spójnej i przemyślanej koncepcji edukacyjno-wychowawczej

Badania
przesiewowe

Standaryzowana ocena funkcjonowania wzroku, słuchu i mowy

Szybka i wczesna wykrywalność zaburzeń wzroku, słuchu i mowy pozwala na przeprowadzenie skutecznej terapii, której efekty utrzymują się do końca życia. Im wcześniej zostanie rozpoznane zaburzenie, tym szybciej można podjąć oddziaływania terapeutyczne. W Poradni Alter rodzice i opiekunowie mogą dokonać przesiewowych badań wzroku, słuchu i mowy stanowiących punkt wyjścia do dalszej, poszerzonej diagnostyki i skierowania dziecka do specjalistów (okulista, audiolog, laryngolog, foniatra, neurolog, neurologopeda), dzięki którym otrzyma skuteczną pomoc medyczną i terapeutyczną. Jednym z narzędzi służących do badań wzroku, słuchu i mowy jest Platforma Zmysłów.

Diagnoza
psychologiczna

Dotyczy oceny funkcjonowania w obszarze emocjonalnym i społecznym. Przebieg diagnozy składa się z kilku etapów:

 • przeprowadzenie wywiadu klinicznego z rodzicami lub opiekunami – rozmowa dotycząca rozwoju dziecka od momentu poczęcia (przebieg ciąży, poród, pierwsze dni życia), do dnia, w którym jest prowadzona diagnoza. Rodzice lub opiekunowie mają możliwość dokładnego omówienia powodów, dla których zgłosili dziecko na diagnozę oraz podzielenia się refleksjami i obserwacjami związanymi z rozwojem i funkcjonowaniem dziecka.
 • ocena zachowania dziecka w gabinecie.
 • ocena nawiązania kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko już mówi)
 • obserwacja dziecka w swobodnej zabawie – psycholog obserwuje jak dziecko bawi się równocześnie nie ingerując w jego działanie.
 • rozmowa i zabawa kierowana z dzieckiem – psycholog przeprowadza rozmowę w trakcie, której uzyskuje informacje uzupełniające diagnozę. Aby dziecko czuło się swobodnie zazwyczaj odbywa się to przez podejmowanie wspólnej zabawy.
 • analiza dokumentacji medycznej (jeśli dziecko ją posiada).

Diagnoza
pedagogiczna

Przeprowadzana jest w oparciu o schemat różnych działań podejmowanych wspólnie z dzieckiem w celu oceny jego umiejętności rozwojowych.

W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości podczas diagnozy pedagog ocenia:

 • zachowanie dziecka w gabinecie.
 • nawiązanie kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko potrafi już mówić)
 • orientację w schemacie ciała.
 • określanie położenia (przed, za, nad, pod, obok, pomiędzy, w środku, na zewnątrz, na górze, na dole, z przodu, z tyłu).
 • umiejętność chwytu pisarskiego i ocenę napięcia mięśniowego w dłoni piszącej.
 • znajomość figur (koło, kwadrat, trójkąt, krzyżyk).
 • rysowanie lub wodzenie palcem po śladzie.
 • lateralizację (stronność ciała).
 • motorykę dużą (łapanie i podrzucanie piłki, skok przez przeszkodę, stanie na jednej nodze, zrobienie „jaskółki”, chodzenie po wyznaczonej linii).
 • motorykę małą (sprawność palców przy zabawie materiałami plastycznymi, nawlekanie koralików).
 • samoświadomość (jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka).
 • wiedzę o świecie adekwatną do wieku.
 • myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe i abstrakcyjne.
 • poziom, na jakim znajdują się umiejętności związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem.
 • różnicowanie nagłosu i wygłosu.
 • umiejętności narracyjne (wypowiadanie się).
 • umiejętność właściwego rozumienia i wykonywania poleceń.
 • dostrzeganie różnic, brakujących lub niepasujących elementów.
 • budowanie i odwzorowywanie konstrukcji z klocków.
 • układanie obrazka z kilku/kilkunastu elementów.

Diagnoza pedagogiczna dostosowywana jest do aktualnego poziomu rozwojowego dziecka. Niektóre elementy mogą być zmodyfikowane (uproszczone/utrudnione), lub pominięte. Podczas diagnozy, pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicem, która nie jest tak szczegółowa jak wywiad kliniczny, ale przyczynia się do uzupełnienia wiedzy o dziecku, co przekłada się na trafność i skuteczność diagnozy przeprowadzonej w oparciu o standaryzowane testy.

 

 

Diagnoza funkcji sensorycznych (SI)

Badanie integracji sensorycznej odruchów wczesnodziecięcych oraz przetwarzania i odbierania bodźców poprzez zmysł wzroku, słuchu, węchu, smaku, równowagi i dotyku.

W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości diagnoza może obejmować następujące czynności:

 • rozmowa z rodzicami lub opiekunami – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju dziecka w obszarze ruchowym i przetwarzania zmysłowego od pierwszych dni życia.
 • ocena zachowania dziecka w gabinecie – nawiązywanie kontaktu wzrokowego i werbalnego, współpraca i wykonywanie poleceń terapeuty.
 • ocena rozwoju odruchów niemowlęcych i integracji odruchów wczesnodziecięcych
 • badanie równowagi, balansowania ciałem.
 • ocena płynności, sprawności i poziomu aktywności ruchowej.
 • znajomość stron (prawa-lewa), poczucie kierunku, orientacja w schemacie ciała.
 • badanie poziomu napięcia mięśniowego.
 • badanie układu ruchu w obrębie głowy, szyi, rąk, nóg, dłoni, stóp, miednicy i kręgosłupa.
 • ocena reakcji na wykonywanie zadań wysokościowych (wejście na drabinkę, schody).
 • ocena reakcji związana z zabawą na huśtawce.
 • ocena prawidłowości przetwarzania zmysłowego i reakcji na bodźce.
 • prawidłowy chód, poruszanie się po wyznaczonej linii, pokonywanie toru przeszkód, skok przez przeszkodę, rzucanie i łapanie piłki, celność, skakanie i stanie na jednej nodze, wchodzenie i schodzenie ze schodów.
 • funkcjonowanie emocjonalne.

Diagnoza SI dostosowywana jest do aktualnego poziomu rozwojowego człowieka. Jej przebieg wygląda inaczej wobec niemowląt, dzieci, młodzieży czy dorosłych. Narzędziami wspomagającymi proces diagnostyczny są testy południowo-kalifornijskie oraz testy diagnostyczne wg. J. Ayers (stosowane od 4 r.ż.)

Diagnoza
logopedyczna

Obejmuje ocenę prawidłowości w oddychaniu, budowy i funkcjonowania narządów artykulacyjnych prowadzeniu rozmowy oraz słyszeniu i rozumieniu mowy. W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości logopeda wykonuje następujące czynności:

 • rozmowa z rodzicami lub opiekunami – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju narządów artykulacyjnych i funkcji mowy u dziecka.
 • badanie prawidłowości budowy narządów artykulacyjnych
 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych – cmokanie, wysuwanie i chowanie języka, nadymanie policzków, wciąganie powietrza nosem i wypuszczanie ustami, uśmiechanie się przy zaciśniętych zębach, wodzenie językiem po zębach, wargach i policzkach, unoszenie języka.
 • badanie funkcji połykania
 • badanie wędzidełka, podniebienia miękkiego i twardego oraz zgryzu.
 • badanie oddechu – w jaki sposób dziecko nabiera powietrze, rytmiczność oddychania, czas trwania fazy wdechu i wydechu.
 • badanie ruchomości żuchwy.
 • orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej
 • badanie słuchu fonematycznego (umiejętności różnicowania, identyfikacji, analizy i syntezy głosek)
 • badanie kinestezji artykulacyjnej (właściwe ułożenie narządów mowy względem poszczególnych głosek)
 • badanie płynności i prozodii mowy (rytm, melodia, akcent)
 • ocena rozumienia poleceń
 • ocena funkcji mowy – umiejętności nawiązywania i prowadzenia rozmowy, formułowania wypowiedzi spójnych gramatycznie i logicznie, budowanie zdań prostych i złożonych, prawidłowa realizacja głosek.
 • ocena umiejętności czytania i pisania.

W zależności od wieku dziecka logopeda dobiera właściwe narzędzia i techniki diagnostyczne oraz dostosowuje poziom badania. Warto pamiętać, że diagnostyka logopedyczna jest bardzo szerokim zagadnieniem – na każdym etapie rozwojowym (niemowlę, dziecko, nastolatek, dorosły) jej przebieg wygląda inaczej.

Diagnoza
funkcji poznawczych

pozwala na określenie poziomu intelektualnego. Narzędziami służącymi do mierzenia inteligencji w naszych placówkach są:

 • Skala Inteligencji Wechslera (WAIS-R).
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5.
 • Test Matryc Progresywnych Ravena.
 • Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella.
 • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera (stosowana szczególnie w przypadkach, gdzie kontakt werbalny z osobą badaną jest utrudniony lub niemożliwy).

Po przeprowadzonym badaniu następuje analiza i omówienie wyników oraz przedstawienie możliwości uzyskania pomocy, skierowanie na odpowiednią terapię, jeśli dziecko lub dorosły wymagają wsparcia w pracy nad obszarem intelektualnym.

Diagnoza w kierunku
ADHD

Dziecko, które jest bardzo ruchliwe, ma problem z utrzymaniem koncentracji uwagi, rozprasza się w wyniku nawet najmniejszych bodźców może przejawiać skłonności do nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Jeśli rodzice lub opiekunowie podejrzewają, że trudności w funkcjonowaniu dziecka mają podłoże w tym zaburzeniu, mogą skonsultować swoje obawy w naszej poradni. Diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej przeprowadzana jest z psychologiem, pedagogiem i fizjoterapeutą. Każdy ze specjalistów ocenia dziecko zgodnie z obszarem, który reprezentuje. Wyniki uzyskane przy diagnozach są omawiane z rodzicami lub opiekunami oraz przekazywane są wszystkie niezbędne informacje o działaniach, które należy podjąć, aby minimalizować konsekwencje zaburzenia.

Diagnoza trudności
w uczeniu się

Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii

Diagnoza trudności w uczeniu się skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym, u których rodzice, opiekunowie lub nauczyciele obserwują nieprawidłowości związane z umiejętnością czytania, pisania i liczenia takimi jak:

 • opuszczanie/przestawianie liter albo szyku w zdaniu.
 • bardzo duża liczba błędów ortograficznych mimo znajomości zasad poprawnej pisowni.
 • silnie zniekształcone pismo.
 • trudności w prawidłowym wykonywaniu nawet najprostszych operacji matematycznych.

Podczas diagnozy, dziecko wykonuje zadania, które pozwalają na ocenę czy ww. trudności mają rzeczywiste podłoże dysleksji rozwojowej. Narzędziem używanym do diagnozy trudności w uczeniu się jest Bateria Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych.


Psychoterapia

To specjalistyczne oddziaływania mające na celu dokładne poznanie swojego myślenia i zachowania oraz dążenie do wprowadzenia korzystnych zmian w swoim życiu w oparciu o indywidualne potrzeby podopiecznego.

W poradni ALTER spotkania prowadzą certyfikowani psychoterapeuci, którzy zajmują się psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Oferta skierowana jest do osób

 • doświadczających różnych trudności związanych z przeżywanymi emocjami,
 • które mają problemy z autoakceptacją i komunikacją społeczną,
 • borykających się z zaburzeniami lękowymi,
 • w depresji,
 • z problemami natury psychosomatycznej,
 • będących w kryzysie, w sytuacji rozstania lub żałoby.

Terapia
Psychologiczna

Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych jest jednym z głównych założeń każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W naszej ofercie znajdują się różne terapie, w ramach terapii psychologicznej naszej ofercie znajduje się:

 • Terapia psychologiczna ogólna – dotyczy funkcjonowania emocjonalnego i społecznego w zakresie właściwego rozumienia, przeżywania i wyrażania myśli i uczuć oraz budowania właściwych relacji międzyludzkich.
 • Terapia psychologiczna małżeńska – jest adresowana do wszystkich małżeństw i par przeżywających kryzysy i trudności w swoich relacjach.
 • Terapia psychologiczna rodzinna – jej odbiorcami jest cała rodzina, która traktowana jest, jako system wymagający wsparcia w celu poprawy funkcjonowania wszystkich członków rodziny.

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna

To starannie i konsekwentnie zaplanowany proces, którego głównym celem jest prawidłowy rozwój mowy.

Opiera się na korekcji wad wymowy poprzez:

 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego i mięśni twarzy,
 • wywoływaniu mowy (jeśli nie występuje) – terapia afazji,
 • pracy z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi,
 • nauce prawidłowego oddychania.

W ramach terapii oferujemy wczesną interwencję logopedyczną prowadzoną u niemowląt i małych dzieci (w 1-szym i 2-gim roku życia), mającą na celu wzmocnienie mięśni warg, języka i podniebienia miękkiego, a także stymulowanie obszaru ustno-twarzowego.

Więcej o terapii.

Terapia
pedagogiczna

W ramach terapii pedagogicznej oferujemy

 • Terapię pedagogiczną ogólną – obejmuje sferę funkcjonalną:
  • motorykę małą – terapia ręki,
  • pamięć,
  • koncentrację,
  • uwagę,
  • spostrzeganie,
  • myślenie,
  • poziom wiedzy o świecie,
  • umiejętności narracyjne.

Ten rodzaj terapii koncentruje się na wyrównywaniu deficytów zgodnych z normą rozwojową dla danego wieku w przedszkolu i szkole.

 • Trening efektywnego uczenia się obejmuje szukanie metod i sposobów, za pomocą których możemy szybko i skutecznie zdobywać wiedzę oraz przekazywanie wiedzy na temat stosowanych technik uczenia się i zapamiętywania (mnemotechnik).

Terapia integracji
sensorycznej (SI)

Dotyczy pracy nad prawidłowym odbiorem i przetwarzaniem w zakresie zmysłu wzroku, smaku, węchu, dotyku i równowagi.

Terapia SI kładzie nacisk na prawidłową organizację bodźców i wrażeń zmysłowych. W ALTER prowadzimy ją metodą pedagogiki zabawy – dlatego nasze sale są tak kolorowe i bogato wyposażone.

W ramach terapii sensorycznej oferujemy również terapię taktylną polegającą na usprawnianiu funkcjonowania ciała poprzez intensywną stymulację zmysłu dotyku.

Więcej o terapii SI

Terapia
rehabilitacyjna

 • Terapia rehabilitacyjna – opiera się na wyrównywaniu deficytów mięśniowych, korekcji wad postawy oraz nauce prawidłowych wzorców ruchowych. W naszej poradni prowadzona jest także w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Zajęcia prowadzone są przez rehabilitantów  u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami aparatu ruchu, dystrofiami i nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

 

Zajęcia
dodatkowe

Poradnia ALTER w Chorzowie oferuje dodatkowe możliwości rozwoju w formie zajęć indywidualnych:

 • Dogoterapia – zajęcia z udziałem terapeuty i psa terapeutycznego dzięki któremu dzieci mają szansę na przezwyciężanie swoich barier, leków i oporów.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – mające na celu wyrównywanie deficytów rozwojowych w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

Zajęcia są przeprowadzane również w formie zajęć grupowych, co często daje dodatkowy, pożądany efekt terapeutyczny. Dla wielu dzieci bowiem, zajęcia grupowe mają szczególną wartość. Są okazją do spotkania się ze swoimi rówieśnikami, a poprzez wzajemną obserwację zachowań i współpracę wpływa na prawidłową socjalizację.

Nasz zespół

Naszą kadrę stanowi zespół wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki, logopedii, fizjoterapii oraz dogo- i arteterapii. Nasi specjaliści obok rzetelnego przygotowania merytorycznego, popartego szeroką praktyką posiadają odpowiednią wrażliwość i empatię pozwalającą na właściwe podejście do dziecka i jego najbliższych. Połączenie tych trzech elementów: wiedzy, doświadczenia i wrażliwości w kontakcie z podopiecznym pozwala na uzyskiwanie najlepszych efektów terapeutycznych. Ponadto w trosce o dobro podopiecznych, poprzez chęć udzielenia jak najlepszej pomocy, nasza kadra dba o swój rozwój ustawicznie podnosząc kwalifikacje zawodowe.
mgr Katarzyna Buczyńska
wicedyrektor, psycholog, psychoterapeuta, filolog
mgr Katarzyna Buczyńska
wicedyrektor, psycholog, psychoterapeuta, filolog

Absolwentka psychologii i filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła całościowy, czteroletni kurs psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada dyplom Akademii Trenera Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Ukończyła kurs z zakresu Psychologicznego Treningu Grupowego i Psychoedukacji w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest certyfikowanym asystentem psychodramy.


Odpowiada za organizację i zarządzenie działaniami podejmowanymi przez placówkę. W ramach pracy zajmuje się psychoterapią dzieci, młodzieży dorosłych, małżeństw, rodzin i par przeżywających kryzysy emocjonalne, problemy w relacjach interpersonalnych, doświadczających lęku, smutku, wahań nastroju. Prowadzi psychoterapię zaburzeń osobowości, nerwic, fobii, traumy, depresji i natręctw. Organizuje i prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi związane z edukacją i wychowaniem dzieci, funkcjonowaniem emocjonalno-społecznym oraz profilaktyką zdrowotną.


Bierze udział w szkoleniach dotyczących organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi oraz prowadzeniem działań psychologicznych i psychoterapeutycznych.


 

mgr Mariola Walczak
neurologopeda,
pedagog specjalny
mgr Mariola Walczak
neurologopeda,
pedagog specjalny

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ukończyła 5 letnie studia magisterskie z pedagogiki oraz podyplomowe z oligofrenopedagogiki, następnie  podyplomowe studia kwalifikacyjne z logopedii po ukończeniu których kontynuowała naukę jako absolwentka studiów specjalistycznych z neurologopedii i wczesnej interwencji terapeutycznej.


Specjalizuje się w szczególności, w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem i Zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi, zaburzeniami neurologicznymi czy uszkodzeniami OUN. W Alter zajmuje się badaniem i oceną funkcji składających się na pełną diagnozę rozwojową i funkcjonalną. Diagnozę rozwoju mowy i komunikacji, która pozwoli na przeprowadzenie dziecka przez holistyczną terapię  – traktującą dziecko jako złożoną całość, mającą na uwadze usprawnianie wszystkich funkcji poznawczych i rozwijanie umiejętności osiąganych w poszczególnych etapach rozwoju, między innymi:

terapią mowy, komunikacji, słuchu, rozumienia mowy, treningiem komunikacji słownej i gestowej, treningiem umiejętności społecznych, wycofywaniem echolalii, terapią zaburzeń funkcji oralnych, usprawnianiem narządów artykulacyjnych, normalizacją czucia powierzchniowego i głębokiego ciała w szczególności okolic orofacjalnych.

W swojej pracy wykorzystuje między innymi metody i techniki:

terapię neurobiologiczną wg Metody Krakowskiej, czytanie symultaniczno – sekwencyjne, komunikację alternatywnś i wspomagającą pod postacią symboli PCS oraz MAKATON, elementy PNF, usprawnianie neuromotoryczne wg Castillo Moralesa, terapię ręki z elementami integracji zmysłowej, modelowanie behawioralne, terapię niedyrektywną, Manualne Torowanie Głosek.


Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach poświęconych diagnostyce i terapii neurologopedycznej, tematyce pediatrycznej i neurologicznej.

Jest specjalistą ds. Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej (AAC).

Ukończyła 3 stopniowy kurs Terapii Behawioralnej.

Terapeuta zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz dysfagią- karmienie terapeutyczne.


 

mgr Monika Kazanecka
psycholog,
psychoterapeuta
mgr Monika Kazanecka
psycholog,
psychoterapeuta

Absolwentka psychologii i podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Uniwersytecie Śląskim. Słuchaczka 4-letniego kursu Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie.


Prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie problemów emocjonalno-społecznych, zaburzeń nastroju, niskiego poczucia własnej wartości, znajdujących się w kryzysach życiowych i rozwojowych. Zajmuje się pracą i wspieraniem rodzin mających trudności w wychowywaniu dziecka oraz diagnozą, terapią i poradnictwem w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju.


Doskonali warsztat pracy poprzez udział w seminariach dotyczących terapii dzieci doświadczających traumy seksualnej, mutyzmu wybiórczego, zaburzeń odżywiania, pracy z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera, zaburzeń lękowych, czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym.


 

mgr Renata Szczepańska
psycholog,
pedagog specjalny
mgr Renata Szczepańska
psycholog,
pedagog specjalny

Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie Śląskim oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu przygotowania pedagogicznego i oligofrenopedagogiki. Słuchaczka Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Terapeuta behawioralny zorientowany na pracę z dziećmi ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.


Posiada doświadczenie w diagnozie i pomocy psychologicznej oraz diagnozie i terapii pedagogicznej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi znajdującymi się w kryzysach życiowych i emocjonalnych, doświadczających trudności w relacjach społecznych, posiadających niską samoocenę, przejawiających zaburzenia nastroju, lękowe i nerwicowe. Zajmuje się terapią i poradnictwem z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.


Doskonali warsztat terapeutyczny poprzez uczestnictwo w szkoleniach dotyczących metod, diagnozy i rehabilitacji funkcji poznawczych, metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, ocenie umiejętności i planowania terapii, terapii ręki i metodyce pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


 

mgr Paulina Wziątek
psycholog, psychoterapeuta,
pedagog
mgr Paulina Wziątek
psycholog, psychoterapeuta,
pedagog

Absolwentka psychologii klinicznej dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Śląskim oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Obecnie słuchaczka 4-letniego kursu psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie zorientowanego w kierunku systemowej terapii rodzin.


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych doświadczających kryzysów życiowych i emocjonalnych (lęk, smutek, zaburzenia nastroju), problemów w relacjach, przeciążenia stresem, mających niskie poczucie własnej wartości i trudności w samoakceptacji. Świadczy poradnictwo w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i prowadzi działania psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów.


Bierze udział w kursach i szkoleniach obejmujących prowadzenie diagnozy za pomocą nowoczesnych narzędzi, metod wspierających proces uczenia sią, budowania poczucia własnej wartości, kształtowania samodzielności i zaradności u dziecka, czy wykorzystania bajkoterapii w terapii psychologicznej.


 

dr Grażyna Szafraniec
pedagog,
arteterapeuta
dr Grażyna Szafraniec
pedagog,
arteterapeuta

Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim ze specjalizacją pedagogika wczesnoszkolna. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała z obszaru diagnostyki i terapii psychopedagogicznej. Jest jurorem i konsultantem na Festiwalach Twórczości Osób z Niepełnosprawnością oraz współorganizatorem projektów artystyczno-terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.


W Alter prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, trudnościami w uczeniu się, spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową, agresją czy mutyzmem selektywnym. Zajmuje się również diagnozowaniem gotowości szkolnej. W swojej pracy wykorzystuje szereg metod i technik związanych z szeroko rozumianą arteterapią – ruchem przez muzykę, dramą i technikami parateatralnymi czy kinezjologią edukacyjną.


Autorka publikacji z dziedziny diagnostyki, terapii psychopedagogicznej i arteterapii. Uczestniczka szkoleń i seminariów obejmujących tematykę związaną z możliwościami wykorzystania wszystkich dziedzin sztuki na gruncie terapeutycznym, terapii rodzin, komunikacji alternatywnej i dydaktyki specjalnej. Ma za sobą prowadzenie wielu warsztatów poszerzających kompetencje nauczycieli i terapeutów.


 

mgr Klaudia Kionke

fizjoterapeuta
mgr Klaudia Kionke

fizjoterapeuta

Absolwentka fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji – Oddział Śląski.


W Alter zajmuje się prowadzeniem diagnozy i terapii związanej z korygowaniem wad postawy, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, zaburzeniami małej i dużej motoryki, nauką prawidłowych wzorców ruchowych i pracą z pacjentami dotkniętymi chorobami neurologicznymi lub żyjącymi z zespołami genetycznymi. Jedną z głównych metod, którymi posługuje się w swojej pracy jest Kinesiology Taping. Zajmuje się również fizykoterapią oraz masażem leczniczym. Prowadzi terapię ręki dla dzieci i młodzieży.


Bierze udział w kursach i szkoleniach z zakresu torowania nerwowo-mięśniowego (PNF) oraz stosowania ćwiczeń oporowych i równoważnych z zastosowaniem przyborów Thera-Band. Uczestniczyła w seminariach obejmujących diagnostykę i nowoczesne metody usprawniania stawu kolanowego, czy prowadzenie manualnej terapii punktów spustowych w dysfunkcjach układu ruchu.


mgr Roma Sosnowska
fizjoterapeuta,
terapeuta SI
mgr Roma Sosnowska
fizjoterapeuta,
terapeuta SI

Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończyła również studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na tej samej uczelni.


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń integracji sensorycznej, diagnozą i terapią wad postawy i skolioz, pracą z dziećmi z trudnościami w nauce oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Świadczy również pomoc dla dzieci z niepełnoprawnością intelektualną, ruchową i z zespołami genetycznymi. Udziela poradnictwa dla rodziców i opiekunów.


Czynnie bierze udział w wielu kursach i szkoleniach m. in.:

 • „Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie odruchów i ich integracji w ośrodkowym układzie nerwowym. Sposoby oddziaływań terapeutycznych.”,
 • Szkolenie: „Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”,
 • Kurs II stopnia p.t. „Podstawy HANDLE w zaburzeniach neurorozwojowych”,
 • Kurs Dziecko w równowadze cz. I „Ruch, koordynacja równowaga”,
 • Kurs podstawowy „Original Play” – Zabawa Pierwotna,
 • „Dziecko z afazją ruchową w przedszkolu i szkole” – konferencja naukowa,
 • Kurs I stopnia p.t. „Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE”,
 • Kurs „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych według metody dr Swietłany Masgutowej”
 • Zapal się na niebiesko dla autyzmu”- konferencja naukowo- szkoleniowa,
 • Kurs Kompleksowej diagnostyki i terapii wad postawy oraz skolioz wg koncepcji FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz),

Kurs Terapii Integracji Sensorycznej II stopień (diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej).


 

dr Marcin Buczyński
filolog, terapeuta EEG-Biofeedback
dr Marcin Buczyński
filolog, terapeuta EEG-Biofeedback

Absolwent wydziału filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ukończył również studia podyplomowe z zakresu pedagogiki. Trener mnemotechnik i szybkiego czytania, terapeuta EEG-Biofeedback.


Posiada bogate doświadczenie pedagogiczne oraz terapeutyczne. W ALTER zajmuje się terapią EEG-Biofeedback.


Uczestniczy w wielu szkoleniach z zakresu doskonalenia warsztatu pedagogicznego oraz podnoszącego kompetencje społeczne.


mgr Ewa Trojankowska
logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Ewa Trojankowska
logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Katowicach na kierunku edukacja zintegrowana i pedagogiki przedszkolna. Ukończyła podyplomowe studia kwalifikacyjne z logopedii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz terapię pedagogiczną i rewalidację dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Uniwersytecie Śląskim.


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju mowy oraz niewłaściwym rozwojem narządów artykulacyjnych.


Systematycznie poszerza swój warsztat terapeutyczny. Uczestniczyła miedzy innymi w kursach, szkoleniach i seminariach takich jak: dwustopniowe szkolenie dotyczące terapii ręki, terapii jąkania, mutyzmu, nowoczesnych technik pracy logopedycznej, pedagogicznej, metodyki wychowania i nauczania dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz komunikacji z rodzicami.


 

mgr Anna Toborek
psycholog,
logopeda
mgr Anna Toborek
psycholog,
logopeda

Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie Śląskim i dwuletnie podyplomowe studia kwalifikacyjne z logopedia ogólnej i podstaw neurologopedii w Krakowie.


W Alter odpowiada za diagnozę i terapię psychologiczną oraz logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajmuje się pracą z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, kryzysów życiowych, przeciążenia stresem, zaburzeń psychosomatycznych trudności w relacjach małżeńskich i partnerskich, żyjących z niskim poczuciem własnej wartości. Prowadzi terapię wad wymowy, afazji, zaburzeń mowy spowodowanych chorobami neurologicznymi, terapię dysleksji i poradnictwo w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.


Bierze udział w seminariach obejmujących zagadnienia związane z diagnozą i terapią depresji, metodyką pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, prowadzeniem terapii krótkoterminowej i mediacji, technik NLP czy diagnozą i terapią logopedyczną.


 

mgr Marzena Piekarczyk

pedagog specjalny
mgr Marzena Piekarczyk

pedagog specjalny

Absolwentka pedagogiki socjalnej i opiekuńczej oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła również kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Terapeuta EEG-Biofeedback II-stopnia i Metody Warnkego.


Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się – dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii, wczesnym wspomaganiem rozwoju, diagnozą gotowości szkolnej. Prowadzi w formie grupowej zajęcia z treningu kreatywności i treningu umiejętności społecznych, adresowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przejawiających problemy w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym oraz terapię EEG-Biofeedback.


Uczestniczka szkoleń z obszaru neuroterapii (EEG, GSR, QEEG), terapii ręki, integracji bilateralnych, stosowania nowoczesnych narzędzi we wczesnej diagnostyce, pracy z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeń przetwarzania słuchowego i strategii postępowań w terapii poznawczo-behawioralnej.


 

mgr Agnieszka Anielska
neurologopeda, pedagog
mgr Agnieszka Anielska
neurologopeda, pedagog

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła również studia z zakresu logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim.


Specjalizuje się w pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, obniżonym napięciem mięśniowym oraz motoryką obszaru orofacjalnego, Od lat prowadzi
terapię dzieci z wadami wymowy w wieku przedszkolnym i szkolnym.


Stale doskonali warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach i kursach obejmujących problematykę prowadzenia terapii logopedycznej u dzieci z różnymi problemami żywieniowymi.


 

Cennik

POZYCJE OFERTY
CZAS TRWANIA
Cena

KONSULTACJE SPECJALISTÓW

Psycholog
1 godz.
90 zł
Pedagog
1 godz.
90 zł
Logopeda
1 godz.
90 zł
Terapeuta Integracji Sensorycznej
1 godz.
90 zł
Rehabilitant
1 godz.
90 zł

DIAGNOSTYKA

Diagnoza psychologiczna
2 godz.
140 zł
Diagnoza pedagogiczna
2 godz.
140 zł
Diagnoza logopedyczna
2 godz.
140 zł
Diagnoza rehabilitacyjna
2 godz.
140 zł
Diagnoza funkcji sensorycznych (SI)
3 godz.
300 zł
Diagnoza trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii)
4 godz.
280 zł
Badanie gotowości szkolnej
4 godz.
280 zł
Test Inteligencji Wechslera (WISC-R)
2 godz.
140 zł
Pakiet 3 wybranych diagnoz (rabat 15%)
Zależy od wyboru
Zależy od wyboru

TERAPIA

Psychoterapia indywidualna
1 godz.
130 zł
Terapia psychologiczna
1 godz.
90 zł
Terapia pedagogiczna
1 godz.
70 zł
Terapia logopedyczna
1 godz.
70 zł
Terapia integracji sensorycznej (SI)
1 godz.
100/90zł
Rehabilitacja
1 godz.
80 zł
EEG-Biofeedback
1 godz.
70 zł
EEG-Biofeedback – pakiet 10 sesji
10 x 1 godz.
600 zł
Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
1 godz.
40 zł
Grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
2x w miesiącu 1h
60 zł *
TERAPIA W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU JEST BEZPŁATNA (pod warunkiem, że dziecko posiada opinię z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).
* Płatność za zajęcia grupowe dokonywana jest za 4 spotkania z góry.

INNE

Wydanie opinii wraz z zaleceniami
100 zł
Informacja o wynikach badań
60 zł
Informacja dla instytucji
60 zł
Zaświadczenie
10 zł

Galeria

Pliki do pobrania

Poniżej znajduje się lista dokumentów do pobrania (wnioski, regulaminy, zaświadczenia), które aktualnie funkcjonują w poradni. W celu uzyskania bliższych informacji związanych z wypełnieniem dokumentów prosimy skontaktować się z obsługą naszego sekretariatu osobiście, telefonicznie lub przez formularz kontaktowy zamieszczony w sekcji 'kontakt' u dołu strony.

KONTAKT

Poradnia Alter
Ul. Stanisława Moniuszki 8b (II piętro),
41-500 Chorzów

Nasza poradnia nie jest objęta rejonizacją – przyjmujemy pacjentów niezależnie od miejsca zamieszkania.

    (+48) 533 309 667
   chorzow@poradniaalter.pl

REJESTRACJA

   Pon-Pt: 9:00 – 19:00
   Sob: 9:00 – 15:00

Formularz kontaktowy