Rozwój dziecka w pigułce

Rozwój dziecka jest procesem niezwykle dynamicznym – każdy miesiąc przynosi nowe zmiany. W celu przybliżenia tej tematyki, chcę pokazać podstawowe obszary rozwoju dziecka, które dotyczą konkretnych umiejętności jakie z nich wypływają.

Kiedy przeczytasz ten artykuł, będziesz wiedział/a na jakie aspekty zwrócić uwagę podczas obserwacji rozwoju dziecka.


Motoryka duża – sprawność ruchowa całego ciała. Odpowiada za:

 • Prawidłowy chód (ustawienie stóp, kolan, postawę ciała).
 • Umiejętność biegania, skakania, wspinania się.
 • Napięcie mięśniowe w całym ciele

Motoryka mała – sprawność dłoni i palców. Odpowiada za:

 

 • Grafomotorykę (kolorowanie, rysowanie szlaczków, pisanie).
 • Napięcie mięśniowe w dłoniach.
 • Posługiwanie się materiałami plastycznymi (plastelina, ciastolina, masa solna).
 • Chwyt pęsetowy (kciuk-palec wskazujący).
 • Nawlekanie koralików.

Funkcje wzrokowo-przestrzenne – prawidłowe posługiwanie się wzrokiem oraz sprawne poruszanie się w małej i dużej przestrzeni. Odpowiadają za:

 • Koordynację działań oko-ręka.
 • Konstruowanie i budowanie (klocki).
 • Wyszukiwanie różnic i podobieństw.
 • Zapamiętywanie szczegółów na obrazku.
 • Prawidłowe przerysowywanie lub przepisywanie tego, co dziecko widzi.
 • Rozpoznawanie, segregowanie, układanie figur geometrycznych.
 • rozpoznawanie obrazka na podstawie jego fragmentu.
 • Tworzenie mozaiki.
 • Znajomość cyfr i liter.

Funkcje słuchowo-językowe – prawidłowe posługiwanie się słuchem, oraz odbiór dźwięków i mowy. Odpowiadają za:

 • Słyszenie dźwięku, głosu, mowy.
 • Orientację, skąd dochodzi dźwięk.
 • Słownik bierny (słowa, których znaczenie dziecko rozumie) i czynny (słowa, które dziecko potrafi wypowiadać).
 • Tworzenie rymów.
 • Słyszenie nagłosu (pierwsza litera słowa np. osa), śródgłosu (środkowa litera) i wygłosu (ostatnia litera).
 • Analizę głoskową/sylabową – dzielenie wyrazu na głoski/sylaby (np. mama: m-a-m-a lub ma-ma).
 • Syntezę głoskową/sylabową – łączenie wyrazu z sylab/głosek (np. t-a-t-a/ ta-ta = tata).
 • Prowadzenie rozmowy.
 • Logikę i spójność wypowiedzi.
 • Powtarzanie słyszanego rytmu, śpiew.

 


Rozwój poznawczy – intelekt, na który składają się:

 • Koncentracja – działanie na konkretnym zadaniu.
 • Uwaga – utrzymanie koncentracji.
 • Spostrzeganie wzrokowe – posługiwanie się wzrokiem.
 • Spostrzeganie słuchowe – posługiwanie się słuchem.
 • Pamięć – zapamiętywanie i odszukiwanie treści.
 • Myślenie – wyobrażeniowe, abstrakcyjne, przyczynowo-skutkowe.

Rozwój emocjonalny – to umiejętności takie jak:

 • Rozumienie i nazywanie emocji.
 • Adekwatne reakcje na doświadczane emocje.
 • Komunikowanie o tym, co dziecko czuje.
 • Regulacja emocji (kontrola zachowania).
 • Poczucie własnej wartości wynikające z tego, że dziecko wie, co potrafi zrobić.
 • Odpowiedzialności za innych, chęci niesienia pomocy oraz empatii.

 Rozwój społeczny – budowanie relacji, na które składają się m.in.:

 • Bezpieczne przywiązanie do rodzica (takie, w którym dziecko ma zaspokojone potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, miłości i akceptacji oraz potrafi przez dany okres czasu funkcjonować bez obecności rodzica np. podczas przebywania w przedszkolu).
 • Grupa rówieśnicza – umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi dziećmi.
 • Podejmowanie wspólnej zabawy, współpracy, rozwiązywanie konfliktów, przestrzeganie reguł zasad i norm społecznych.

Rozwój dziecka można zbadać. Służą temu testy psychologiczno-pedagogiczne takie jak:


 

Skontaktuj się z nami!

Opublikowanie 08.07.2020 r.