Diagnoza gotowości szkolnej

W Poradni ALTER wykonujemy pełną i profesjonalną diagnozę gotowości szkolnej – badanie, które pozwala rzetelnie ocenić w jakim stopniu dziecko jest przygotowane do podjęcia edukacji w I klasie szkoły podstawowej.


 Jak wygląda badanie gotowości szkolnej?

Spotkanie z psychologiem.

Obejmuje wywiad z rodzicami lub opiekunami dziecka, przeprowadzenie testu inteligencji oraz ocenę funkcjonowania emocjonalno-społecznego (np. w jaki sposób dziecko radzi sobie z niepowodzeniami, jak zachowuje się w stosunku do innych osób, w jaki sposób podejmuje wspólne działania, jak wyraża swoje emocje, czy potrafi nazywać uczucia itp.). Badanie jest prowadzone za pomocą Skali Inteligencji Stanford-Binet 5.

Spotkanie z pedagogiem.

Obejmuje ocenę umiejętności praktycznych związanych z motoryką dużą (ogólna sprawność fizyczna), motoryką małą (sprawność palców), a także szereg czynności dotyczących koncentracji, uwagi, spostrzegania, zapamiętywania, myślenia logicznego, abstrakcyjnego i przyczynowo-skutkowego oraz poziomu na jakim znajdują się umiejętności związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem. Podczas diagnozy pedagog sprawdza również wiedzę o świecie i własnym środowisku (np. „gdzie mieszkasz”, „jak nazywają się twoi rodzice?”, „jak się nazywa miasto w którym mieszkasz” itp. Badanie prowadzone jest za pomocą narzędzia: Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich 5/6R

Omówienie wyników i wydanie pisemnej opinii o gotowości do podjęcia nauki w szkole (lub jej braku).

Zgodnie z aktualnym prawem oświatowym w ALTER wydajemy opinie dotyczące przyspieszania lub odroczenia od obowiązku szkolnego, dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, które są honorowane w placówkach oświatowych. Ponadto diagnozujemy i wydajemy opinie na potrzeby innych podmiotów (np. służby zdrowia).


 

Skontaktuj się z nami!