Diagnoza autyzmu – procedura

Diagnoza autyzmu w praktyce

Autyzm Diagnoza autyzmu jest diagnozą kliniczną, zespołową – wielospecjalistyczną. Jest to proces składający się z kilku spotkań diagnostycznych uwzględniających wszystkie sfery rozwoju dziecka. Podczas tych spotkań staramy się zebrać wszystkie niezbędne informacje służące ustaleniu i określeniu charakteru zaburzeń ze spektrum autystycznego lub ich wykluczeniu.

Zapisu na diagnozę może dokonywać wyłącznie opiekun prawny.

Zespół diagnostyczny stanowią:

 • lekarz psychiatra
 • psycholog
 • pedagog specjalny
 • w miarę potrzeb inni specjaliści, np. lekarz pediatra, neurolog, neurologopeda, logopeda

Diagnoza autyzmu składa się z kilku etapów:

 

 1. Wywiad z rodzicami (bez dziecka) (1,5-2 h)

Przeprowadzenie wywiadu ma na celu uzyskanie od opiekunów wszechstronnych informacji na temat funkcjonowania dziecka w różnych sytuacjach. W trakcie spotkania omawiane są przede wszystkim następujące sfery:

 • rozwój komunikacji,
 • rozwój motoryczny,
 • rozwój zabawy,
 • rozwój emocjonalny,
 • rozwój relacji społecznych,
 • sytuacja rodzinna,
 • ogólny stan zdrowia dziecka, historia porodu,
 • wstępna ocena integracji sensorycznej.

 Na spotkanie należy dostarczyć całą posiadaną dokumentację dziecka:

 • medyczną (np. książeczkę zdrowia, aktualne wyniki badań, dokumenty z hospitalizacji, opinie od lekarzy specjalistów, orzeczenie o niepełnosprawności itp.)
 • pedagogiczną i psychologiczną (np. opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
 • opinie wychowawców i nauczycieli (np. opinie ze żłobka/ przedszkola/szkoły)
 • materiały video zawierające nagrania zachowań dziecka, które mogą być uznane za niepokojące

 

 1. Analiza dokumentacji dziecka (ok. 1h)

W oparciu o dostarczony materiał zespół diagnostyczny dokonuje analizy niezbędnej na dalszym etapie badania dziecka. Dokumenty i nagrania stanowią dla diagnostów uzupełnienie wiedzy, a nie jej podstawę. Celem analizy dokumentacji prowadzonej przez zespół diagnostyczny jest uzupełnienie informacji uzyskanych podczas wywiadu.

 

 1. Obserwacja dziecka ( 1-2 h)

Obserwacja kierowana (dwóch specjalistów) –prowadzona przez psychologa oraz pedagoga specjalnego, którzy obserwują jak dziecko bawi się z rodzicami, jak reaguje na inne osoby w otoczeniu, jak bawi się kiedy jest pozostawione samo sobie, wykonują z dzieckiem zadania ze standaryzowanych testów psychologicznych. Próby są dostosowane do wieku metrykalnego i rozwojowego dziecka. W zależności od potrzeb przeprowadzona jest w ciągu jednej wizyty, ewentualnie może zostać podzielona na dwa krótsze spotkania.

Obserwacja może zostać nagrana przez zespół diagnostyczny w celu późniejszej analizy. Tego typu materiały nie są rozpowszechniane ani wykorzystywane do celów innych niż proces diagnostyczny.

Diagnoza autyzmu

4. Badanie psychiatryczne (1h)

Spotkanie dziecka z lekarzem psychiatrą. Podczas tego spotkania oprócz stanu psychicznego ocenia się dodatkowo stan somatyczny pacjenta. Lekarz może zasugerować potrzebę uzupełnienia badań oraz dodatkowych konsultacji (badania neurologiczne, genetyczne, metaboliczne, okulistyczne, audiologiczne itd.).

 

 1. Uzupełnienie niezbędnych informacji, omówienie wniosków (1h)

W  przypadku jeśli zebrane informacje nie są wystarczające do postawienia diagnozy, opiekunowie mogą zostać poproszeni o uzupełnienie dokumentacji poprzez dołączenie opinii innego specjalisty, wyników dodatkowych badań medycznych, bądź nagrania video przedstawiającego zachowanie dziecka. Możliwe jest również zaproszenie na dodatkowe spotkania w celu uzupełnienia wywiadu bądź dalszej obserwacji dziecka. Wówczas dalszy przebieg procesu diagnostycznego jest ustalany indywidualnie. Na tym etapie zespół diagnostyczny opracowuje pisemną opinię, uzupełnia diagnozę o opis poszczególnych objawów kryterialnych występujących u dziecka.

 

 1. Przekazanie rozpoznania (1h)

To ostatni etap procesu diagnozowania dziecka. Podczas tego spotkania z rodzicami psycholog lub pedagog specjalny omawia wyniki poczynionych obserwacji, informuje o możliwościach dalszego postępowania terapeutycznego, a także wyjaśnia wszelkie wątpliwości opiekunów.

Po diagnozie wydajemy zaświadczenie lekarskie oraz opinię diagnostyczną (wydawanąw ciągu dwóch tygodni), które również stanowią potwierdzenie diagnozy.

 

Czas trwania całej diagnozy podawany jest orientacyjnie i uzależniony jest od indywidualnej sytuacji każdego dziecka.