ALTER

Słowo, które kreuje styl naszej pracy wyznaczając nowe trendy w diagnostyce, terapii i poszukiwaniu ścieżek rozwoju osobistego.


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER to miejsce gdzie ludzie, pomagają ludziom. Nasz zespół tworzą specjaliści reprezentujący w swojej pracy dyscypliny z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii, dietetyki, fizjoterapii, rehabilitacji i sztuki .


W ALTER udzielamy profesjonalnej pomocy, oferując kompleksową diagnostykę dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozpoczynając terapię koncentrujemy się na niwelowaniu zaburzeń, szukaniu potencjału i mocnych stron podopiecznego oraz dostosowujemy pracę do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Prowadzimy wielokierunkową terapię realizując m.in. program Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) dzieci do 7. roku życia.


Działania ALTER dotykają zróżnicowanej problematyki począwszy od doradztwa psychologiczno-pedagogicznego, poprzez pracę z szerokim spektrum zaburzeń rozwojowych, kończąc na edukacji rodzicielskiej i prowadzeniu profilaktyki. Nasz model pracy promuje zachowanie zdrowej równowagi w relacjach między rodzicami, dzieckiem, a terapeutą.


Zgodnie z aktualnym prawem oświatowym w ALTER wydajemy opinie dotyczące przyspieszania lub odroczenia od obowiązku szkolnego, dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, które są honorowane w placówkach oświatowych. Ponadto diagnozujemy i wydajemy opinie na potrzeby innych podmiotów (np. służby zdrowia).


Nasi specjaliści służą wiedzą, umiejętnościami, wieloletnim doświadczeniem zawodowym, postawą słuchania, empatii i gotowości do współpracy. Jeżeli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka, poszukujesz rozwiązania sytuacji problemowej, rzetelnej diagnozy i wielokierunkowej terapii, wsparcia w wyznaczeniu właściwego kierunku rozwoju lub po prostu masz potrzebę podzielenia się swoimi wątpliwościami i przemyśleniami z ludźmi, dla których praca jest również pasją, a dzięki ich opinii zechcesz zmieniać siebie i swoje otoczenie to ALTER jest właśnie dla Ciebie!


Poznaj nas bliżej i zobacz, że życie może być

ALTER !

Formy pomocy

DIAGNOZA

w ALTER prowadzimy profesjonalną i całościową diagnostykę niemowląt, dzieci młodzieży i dorosłych. Praca w tym obszarze obejmuje diagnozę:

  • Trudności w uczeniu się – dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii
  • Zaburzeń funkcji poznawczych – trudności z koncentracją uwagi, spostrzeganiem, zapamiętywaniem, myśleniem przyczynowo – skutkowym
  • Gotowości szkolnej – określenia, czy dziecko jest zdolne do podjęcia nauki w szkole
  • Zaburzeń emocjonalnych związanych z doświadczaniem lęku, smutku, obniżonego nastroju i poczucia własnej wartości, stresu, labilności emocjonalnej, depresji.
  • Kryzysów życiowych, rodzinnych, małżeńskich, edukacyjnych i wychowawczych
  • Autyzmu i Zespołu Aspergera
  • Nieprawidłowości w funkcjonowaniu zmysłu wzroku i słuchu
  • Integracji sensorycznej, wad postawy, kompetencji motoryczno-ruchowych
  • Zaburzeń funkcji mowy – afazji, jąkania, logofobii, zaburzeń wynikających z uszkodzenia układu nerwowego, mutyzmu, nadwrażliwości sfery ustno-twarzowej, zaburzeń powstałych po udarze mózgu lub związanych z chorobami neurodegeneracyjnymi.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzanych w naszych placówkach diagnoz prezentowane są na podstronach poszczególnych poradni w sekcji oferta.

TERAPIA

W zależności od wskazań diagnostycznych prowadzimy zróżnicowane oddziaływania terapeutyczne:

PROFILAKTYKA

W ramach świadczonych form pomocy włączamy w prowadzone oddziaływania terapeutyczne elementy profilaktyki, których celem jest zapobieganie występowaniu niekorzystnych zjawisk związanych z rozwojem dziecka, jego wychowaniem i edukacją oraz działamy na rzecz rodziców stanowiąc dla nich wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Udzielamy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, odpowiadamy na pytania i wątpliwości, wspólnie szukamy rozwiązań tak długo, aż stają się one skuteczne.

Nasz model pracy promuje zachowanie zdrowej równowagi w relacjach między rodzicami, dzieckiem, a terapeutą.

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Rodzice i opiekunowie odgrywają znaczącą rolę w oddziaływaniach terapeutycznych. Wspólnie z terapeutą określają cele i zadania, do których dążą. To na nich spoczywa obowiązek realizacji zaleceń do pracy w domu. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom prowadzimy Warsztaty dla Rodziców – spotkania w niedużych grupach warsztatowych, gdzie rodzice mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami i refleksjami oraz szukać najlepszych rozwiązań edukacyjno-wychowawczych pod okiem naszych psychoterapeutów, psychologów i pedagogów. Więcej.