Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii

Diagnoza trudności w uczeniu się dotyczy dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii.

Diagnoza trudności w uczeniu się dedykowana jest dla dzieci w wieku szkolnym, u których rodzice, opiekunowie lub nauczyciele obserwują nieprawidłowości związane z umiejętnością czytania, pisania i liczenia.


W przypadku dzieci w klasach I, II i III szkoły podstawowej nie diagnozuje się dysleksji, lecz stwierdza ryzyko jej wystąpienia i wprowadza działania mające na celu pomoc w przezwyciężeniu tych trudności.

Jeśli widzisz, że Twoje dziecko boryka się choćby z jedną z poniższych trudności, warto skorzystać z diagnozy:

 • Opuszczanie/przestawianie liter podczas pisania.
 • Zmienianie szyku zdania.
 • Bardzo duża ilość popełnianych błędów ortograficznych pomimo znajomości zasad poprawnej pisowni.
 • Popełnianie dużej ilości błędów podczas przepisywania z tablicy.
 • Niewyraźne, zniekształcone pismo.
 • Pisanie liter w odbiciu lustrzanym (np. p-q).
 • Problemy z przeliczaniem i wykonywaniem prostych działań matematycznych.
 • Bardzo wolne tempo czytania, pisania, liczenia.
 • Trudności z opanowaniem umiejętności czytania.

Przebieg diagnozy:

 • Wywiad z rodzicem – niezwykle ważna część, która nie może być pominięta przez sumiennego diagnostę. Rozmowa z rodzicem, dotycząca rozwoju dziecka od momentu jego poczęcia stanowi źródło wielu ważnych informacji o dziecku.
 • Diagnoza psychologiczna – Skala Inteligencji Stanord-Binet 5. 
 • Diagnoza pedagogiczna – wykonywana za pomocą standaryzowanego narzędzia (Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych 7/9, 10/12, 13/15, 16 plus, Dyskalkulia 10/12, 13/16).
 • Obserwacja dziecka podczas badania – uważny diagnosta obserwuje, w jaki sposób dziecko wykonuje zadania, jak radzi sobie w sytuacji niepowodzenia, jakie przyjmuje strategie rozwiązywania zadań.
 • Analiza dokumentacji medycznej dziecka (jeśli dziecko było wcześniej diagnozowane, lub leczone) i/lub wytworów pracy dziecka (np. zeszyty szkolne).
 • Wystawienie pisemnej opinii dotyczącej wyników diagnozy wraz z zaleceniami dalszych działań edukacyjno-terapeutycznych.

Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna wykonywana jest podczas 2 osobnych spotkań. 

Jeśli diagnoza wykaże dysleksję rozwojową, stanowi to podstawę do dostosowania wymagań edukacyjnych zgodnych z możliwościami dziecka.

Diagnoza ma moc prawną.

Jeśli proces diagnostyczny wykaże dysleksję rozwojową w jednym lub kilku obszarach, stanowi to podstawę do otrzymania wsparcia edukacyjnego przez dziecko w szkole.


Autor: mgr Szczepan Cieślak

psychoterapeuta w trakcie szkolenia, pedagog specjalny, zawodowy muzyk, muzykoterapeuta, trener EEG-Biofeedback, diagnosta i terapeuta Poradni ALTER. 

Skontaktuj się z nami!