!! Prowadzimy bezpłatną terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Warunkiem przystąpienia do terapii jest dostarczenie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. ZAPRASZAMY !!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER - Białystok

12 Paź

Trening pewności siebie

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów dla dzieci z klas V – VIII, które doświadczyły fizycznej bądź psychicznej przemocy ze strony rówieśników, a także dla dzieci nieśmiałych, nie wierzących w siebie.

11 Paź

Bezpłatne konsultacje SI

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bezpłatnych Konsultacji z zakresu SI zapraszamy na bezpłatne konsultacje SI do ALTER.
Termin : 22-27.10.2018.
Ilość miejsc ograniczona.

05 Paź

Trening umiejętności wychowawczych

Zapraszamy na cykl 7 warsztatów z cyklu „Dobry Rodzic – Dobry Start” dla rodziców zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji wychowawczych. Nowa grupa – zapisy trwają !

05 Paź

Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Nowość w naszej ofercie :
rehabilitacja dzieci i niemowląt z wykorzystaniem najważniejszych metod w terapii dzieci i niemowląt – VOJTY, NDT-Bobath.
Zapraszamy.

13 Cze

ALTERnatywne WAKACJE !!!

Zapraszamy na tygodniowe wakacyjne warsztaty stymulujące rozwój psychomotoryczny Twojego Dziecka w wieku od 5 do 8 roku życia (grupa od 6 do 8 osób). Kliknij ‚więcej’ aby poznać plan warsztatów.

06 Cze

Dni otwarte w ALTER

Od 6-15 czerwca 2018 zapraszamy na dni otwarte w naszej poradni. W ramach akcji promocyjnej można skorzystać z bezpłatnych konsultacji z naszymi specjalistami.
Zapraszamy.

19 Kwi

Badanie gotowości szkolnej

Rodzicu – sprawdź czy Twoje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole. Zapraszamy na diagnozę pod kątem gotowości szkolnej lub podjęcia decyzji o odroczeniu od obowiązku szkolnego.

22 Sty

Zapisy na TUS-y dla klas I-III

Trening umiejętności społecznych to zajęcia grupowe skierowane do dzieci nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłym. Zapraszamy na zapisy.

Oferta

EEG
Biofeedback

Nowoczesna i bezpieczna metoda neuroterapeutyczna, która umożliwia zwiększenie skuteczności funkcjonowania mózgu. Jest adresowana do wszystkich grup wiekowych i ma zastosowanie w :

 • treningach oddechowych,
 • relaksacji,
 • terapii stresu,
 • zaburzeniach emocjonalnych (lęk, depresja, agresja),
 • zaburzeniach pamięci i koncentracji uwagi,
 • problemach szkolnych, ADHD,
 • zaburzeniach pokarmowych,
 • rekonwalescencji poudarowej,
 • pracy z dziećmi mającymi problemy w nauce,
 • pracy z osobami dorosłymi pragnącymi zwiększyć swój potencjał.

Więcej o EEG-Biofeedback

Badania Psychologiczno – Pedagogiczne

Badania psychologiczno-pedagogiczne to szczególny rodzaj badań, który obejmuje spotkanie z psychologiem i pedagogiem w celu dokładnego poznania i oceny sfery intelektualnej, emocjonalnej i funkcjonalnej badanej osoby. Dokładne i precyzyjne przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych w wielu przypadkach stanowi punkt wyjścia do rozpoczęcia procesu terapeutycznego. W ramach prowadzonych badań nasza poradnia oferuje:

 • Badanie psychologiczno-pedagogiczne małych dzieci – ocena funkcjonowania w pierwszych latach życia i wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych.
 • Badanie psychologiczno-pedagogiczne dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 lat) – ocena funkcjonowania zgodnie z określonymi normami rozwojowymi przewidzianymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Badanie psychologiczno-pedagogiczne młodzieży z wydaniem opinii – ocena funkcjonowania w środowisku szkolnym oraz ocena poziomu radzenia sobie z sytuacjami trudnymi jak i sposobem budowania i utrzymywania relacji.

Badanie gotowości szkolnej

Orzekanie lub odraczanie gotowości szkolnej

Dziecko kończące edukację przedszkolną może zostać poddane diagnozie gotowości szkolnej. Polega ona na weryfikacji wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Istnieje również możliwość wydania opinii o konieczności odroczenia obowiązku szkolnego, co wymaga przeprowadzenia ponownej, wielospecjalistycznej diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, testu inteligencji). Jednym z narzędzi diagnostycznych jest Bateria Metod Diagnozy Rozwoju Psychomotorycznego.

Diagnoza
psychologiczna

Dotyczy oceny funkcjonowania w obszarze emocjonalnym i społecznym. Przebieg diagnozy składa się z kilku etapów:

 • przeprowadzenie wywiadu klinicznego z rodzicami lub opiekunami – rozmowa dotycząca rozwoju dziecka od momentu poczęcia (przebieg ciąży, poród, pierwsze dni życia), do dnia, w którym jest prowadzona diagnoza. Rodzice lub opiekunowie mają możliwość dokładnego omówienia powodów, dla których zgłosili dziecko na diagnozę oraz podzielenia się refleksjami i obserwacjami związanymi z rozwojem i funkcjonowaniem dziecka.
 • ocena zachowania dziecka w gabinecie.
 • ocena nawiązania kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko już mówi)
 • obserwacja dziecka w swobodnej zabawie – psycholog obserwuje jak dziecko bawi się równocześnie nie ingerując w jego działanie.
 • rozmowa i zabawa kierowana z dzieckiem – psycholog przeprowadza rozmowę w trakcie, której uzyskuje informacje uzupełniające diagnozę. Aby dziecko czuło się swobodnie zazwyczaj odbywa się to przez podejmowanie wspólnej zabawy.
 • analiza dokumentacji medycznej (jeśli dziecko ją posiada).

Diagnoza
pedagogiczna

Przeprowadzana jest w oparciu o schemat różnych działań podejmowanych wspólnie z dzieckiem w celu oceny jego umiejętności rozwojowych.

W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości podczas diagnozy pedagog ocenia:

 • zachowanie dziecka w gabinecie.
 • nawiązanie kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko potrafi już mówić)
 • orientację w schemacie ciała.
 • określanie położenia (przed, za, nad, pod, obok, pomiędzy, w środku, na zewnątrz, na górze, na dole, z przodu, z tyłu).
 • umiejętność chwytu pisarskiego i ocenę napięcia mięśniowego w dłoni piszącej.
 • znajomość figur (koło, kwadrat, trójkąt, krzyżyk).
 • rysowanie lub wodzenie palcem po śladzie.
 • lateralizację (stronność ciała).
 • motorykę dużą (łapanie i podrzucanie piłki, skok przez przeszkodę, stanie na jednej nodze, zrobienie „jaskółki”, chodzenie po wyznaczonej linii).
 • motorykę małą (sprawność palców przy zabawie materiałami plastycznymi, nawlekanie koralików).
 • samoświadomość (jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka).
 • wiedzę o świecie adekwatną do wieku.
 • myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe i abstrakcyjne.
 • poziom, na jakim znajdują się umiejętności związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem.
 • różnicowanie nagłosu i wygłosu.
 • umiejętności narracyjne (wypowiadanie się).
 • umiejętność właściwego rozumienia i wykonywania poleceń.
 • dostrzeganie różnic, brakujących lub niepasujących elementów.
 • budowanie i odwzorowywanie konstrukcji z klocków.
 • układanie obrazka z kilku/kilkunastu elementów.

Diagnoza pedagogiczna dostosowywana jest do aktualnego poziomu rozwojowego dziecka. Niektóre elementy mogą być zmodyfikowane (uproszczone/utrudnione), lub pominięte. Podczas diagnozy, pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicem, która nie jest tak szczegółowa jak wywiad kliniczny, ale przyczynia się do uzupełnienia wiedzy o dziecku, co przekłada się na trafność i skuteczność diagnozy przeprowadzonej w oparciu o standaryzowane testy.

 

 

Diagnoza funkcji sensorycznych (SI)

Badanie integracji sensorycznej odruchów wczesnodziecięcych oraz przetwarzania i odbierania bodźców poprzez zmysł wzroku, słuchu, węchu, smaku, równowagi i dotyku.

W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości diagnoza może obejmować następujące czynności:

 • rozmowa z rodzicami lub opiekunami – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju dziecka w obszarze ruchowym i przetwarzania zmysłowego od pierwszych dni życia.
 • ocena zachowania dziecka w gabinecie – nawiązywanie kontaktu wzrokowego i werbalnego, współpraca i wykonywanie poleceń terapeuty.
 • ocena rozwoju odruchów niemowlęcych i integracji odruchów wczesnodziecięcych
 • badanie równowagi, balansowania ciałem.
 • ocena płynności, sprawności i poziomu aktywności ruchowej.
 • znajomość stron (prawa-lewa), poczucie kierunku, orientacja w schemacie ciała.
 • badanie poziomu napięcia mięśniowego.
 • badanie układu ruchu w obrębie głowy, szyi, rąk, nóg, dłoni, stóp, miednicy i kręgosłupa.
 • ocena reakcji na wykonywanie zadań wysokościowych (wejście na drabinkę, schody).
 • ocena reakcji związana z zabawą na huśtawce.
 • ocena prawidłowości przetwarzania zmysłowego i reakcji na bodźce.
 • prawidłowy chód, poruszanie się po wyznaczonej linii, pokonywanie toru przeszkód, skok przez przeszkodę, rzucanie i łapanie piłki, celność, skakanie i stanie na jednej nodze, wchodzenie i schodzenie ze schodów.
 • funkcjonowanie emocjonalne.

Diagnoza SI dostosowywana jest do aktualnego poziomu rozwojowego człowieka. Jej przebieg wygląda inaczej wobec niemowląt, dzieci, młodzieży czy dorosłych. Narzędziami wspomagającymi proces diagnostyczny są testy południowo-kalifornijskie oraz testy diagnostyczne wg. J. Ayers (stosowane od 4 r.ż.)

Diagnoza
logopedyczna

Obejmuje ocenę prawidłowości w oddychaniu, budowy i funkcjonowania narządów artykulacyjnych prowadzeniu rozmowy oraz słyszeniu i rozumieniu mowy. W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości logopeda wykonuje następujące czynności:

 • rozmowa z rodzicami lub opiekunami – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju narządów artykulacyjnych i funkcji mowy u dziecka.
 • badanie prawidłowości budowy narządów artykulacyjnych
 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych – cmokanie, wysuwanie i chowanie języka, nadymanie policzków, wciąganie powietrza nosem i wypuszczanie ustami, uśmiechanie się przy zaciśniętych zębach, wodzenie językiem po zębach, wargach i policzkach, unoszenie języka.
 • badanie funkcji połykania
 • badanie wędzidełka, podniebienia miękkiego i twardego oraz zgryzu.
 • badanie oddechu – w jaki sposób dziecko nabiera powietrze, rytmiczność oddychania, czas trwania fazy wdechu i wydechu.
 • badanie ruchomości żuchwy.
 • orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej
 • badanie słuchu fonematycznego (umiejętności różnicowania, identyfikacji, analizy i syntezy głosek)
 • badanie kinestezji artykulacyjnej (właściwe ułożenie narządów mowy względem poszczególnych głosek)
 • badanie płynności i prozodii mowy (rytm, melodia, akcent)
 • ocena rozumienia poleceń
 • ocena funkcji mowy – umiejętności nawiązywania i prowadzenia rozmowy, formułowania wypowiedzi spójnych gramatycznie i logicznie, budowanie zdań prostych i złożonych, prawidłowa realizacja głosek.
 • ocena umiejętności czytania i pisania.

W zależności od wieku dziecka logopeda dobiera właściwe narzędzia i techniki diagnostyczne oraz dostosowuje poziom badania. Warto pamiętać, że diagnostyka logopedyczna jest bardzo szerokim zagadnieniem – na każdym etapie rozwojowym (niemowlę, dziecko, nastolatek, dorosły) jej przebieg wygląda inaczej.

Diagnoza
funkcji poznawczych

pozwala na określenie poziomu intelektualnego. Narzędziami służącymi do mierzenia inteligencji w naszych placówkach są:

 • Skala Inteligencji Wechslera (WAIS-R).
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5.
 • Test Matryc Progresywnych Ravena.
 • Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella.
 • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera (stosowana szczególnie w przypadkach, gdzie kontakt werbalny z osobą badaną jest utrudniony lub niemożliwy).

Po przeprowadzonym badaniu następuje analiza i omówienie wyników oraz przedstawienie możliwości uzyskania pomocy, skierowanie na odpowiednią terapię, jeśli dziecko lub dorosły wymagają wsparcia w pracy nad obszarem intelektualnym.

Diagnoza Autyzmu
i Zespołu Aspergera

Diagnoza Spektrum Autyzmu i Zespołu Aspergera z wydaniem zaświadczenia lekarskiego

Autyzm i Zespół Aspergera klasyfikowane są, jako całościowe zaburzenia rozwojowe, a więc takie, które wpływają na funkcjonowanie człowieka we wszystkich obszarach (poznawczym, emocjonalnym, społecznym, fizykalnym). Obecna wiedza i narzędzia diagnostyczne pozwalają na zaobserwowanie zachowań dotyczących tych zaburzeń już u kilkumiesięcznych dzieci.

Wczesna diagnostyka całościowych zaburzeń rozwojowych odgrywa strategiczną rolę i przekłada się na resztę życia człowieka. Jeśli rodzice lub opiekunowie dostrzegą niepokojące objawy w zachowaniu i funkcjonowaniu swojego dziecka powinni bezzwłocznie udać się do placówki, w której mogą skonsultować się oraz poddać dziecko specjalistycznej obserwacji i badaniom.

Diagnoza obejmuje:

 • spotkanie z psychologiem i pedagogiem,
 • spotkanie z lekarzem psychiatrą,
 • wywiad z rodzicami/opiekunami,
 • obserwację dziecka w swobodnej zabawie,
 • nawiązanie kontaktu z dzieckiem w kierowanej rozmowie i wspólnych działaniach,
 • analizę dokumentacji medycznej (jeśli taka istnieje).

Jakie symptomy mogą świadczyć o podejrzeniu występowania całościowych zaburzeń rozwojowych?

 • brak standardowych zachowań adekwatnych do danego wieku – np. małe dziecko nie reaguje na swoje imię, nie potrafi używać prostych gestów („pa,pa”), nie chce się przytulać, nie powtarza prostych słów, nie okazuje tęsknoty za rodzicami, jeśli musi zostać przez dłuższy czas z innym opiekunem itp.
 • stereotypowe zachowania ruchowe – kręcenie się w kółko, uderzenie o przedmioty, ciągłe powtarzanie tych samych sekwencji ruchów,
 • sztywność zasad, reguł i schematyczność – każda zabawka ma swoje miejsce i można bawić się nią tylko w ściśle określony sposób; idąc do sklepu zawsze chce iść tą samą drogą; wszystkie przedmioty muszą stać od najmniejszego do największego itp. Jakakolwiek zmiana schematu spotyka się z silnym oporem i nieadekwatną reakcją emocjonalną,
 • potrzeba nadmiernej stymulacji zmysłowej – dostarczanie sobie silnych i długotrwałych bodźców dotykowych, wzrokowych, słuchowych,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego i werbalnego,
 • duże odchylenia od normy rozwojowej – np. brak mowy (w sytuacji, kiedy powinna się kształtować) lub przeciwnie – stosowanie skomplikowanych struktur gramatycznych,
 • przejawianie silnych zainteresowań dotyczących wybranej dziedziny – np. dziecko wie wszystko o samochodach i tylko o nich chce rozmawiać. Jeśli druga osoba próbuje zainteresować go czymś innym, ono natychmiast wraca do swojego ulubionego tematu.
 • chwiejność w utrzymywaniu relacji społecznych – ciągłe dążenie do nadmiernych kontaktów z rówieśnikami lub przeciwnie – unikanie ich.
 • brak umiejętności właściwego rozumienia, przeżywania i komunikowania o emocjach
 • trudności w respektowaniu zasad społecznych.

Jeśli Twoje dziecko przejawia niektóre z wymienionych zachowań zapraszamy na wstępną ocenę spektrum autyzmu lub zespołu Aspergera. Podjęcie takich działań pozwoli wykluczyć  ewentualne podejrzenia zaburzeń rozwojowych lub podjąć dalsze kroki diagnostyczno-terapeutyczne. Poradnia Alter może wydawać pełną diagnozę całościowych zaburzeń rozwojowych potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim.

W naszej ofercie znajduja się także porady diagnostyczno-konsultacyjne (z testem ADOS lub bez), które nie obejmują spotkania z lekarzem psychiatrą i nie kończą się wydaniem zaświadczenia lekarskiego.

Szczegółowe informacje związane z procedurą diagnostyczną w kierunku autyzmu znajdziesz tutaj.

Diagnoza w kierunku
ADHD

Dziecko, które jest bardzo ruchliwe, ma problem z utrzymaniem koncentracji uwagi, rozprasza się w wyniku nawet najmniejszych bodźców może przejawiać skłonności do nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Jeśli rodzice lub opiekunowie podejrzewają, że trudności w funkcjonowaniu dziecka mają podłoże w tym zaburzeniu, mogą skonsultować swoje obawy w naszej poradni. Diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej przeprowadzana jest z psychologiem, pedagogiem i fizjoterapeutą. Każdy ze specjalistów ocenia dziecko zgodnie z obszarem, który reprezentuje. Wyniki uzyskane przy diagnozach są omawiane z rodzicami lub opiekunami oraz przekazywane są wszystkie niezbędne informacje o działaniach, które należy podjąć, aby minimalizować konsekwencje zaburzenia.

Diagnoza trudności
w uczeniu się

Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii

Diagnoza trudności w uczeniu się skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym, u których rodzice, opiekunowie lub nauczyciele obserwują nieprawidłowości związane z umiejętnością czytania, pisania i liczenia takimi jak:

 • opuszczanie/przestawianie liter albo szyku w zdaniu.
 • bardzo duża liczba błędów ortograficznych mimo znajomości zasad poprawnej pisowni.
 • silnie zniekształcone pismo.
 • trudności w prawidłowym wykonywaniu nawet najprostszych operacji matematycznych.

Podczas diagnozy, dziecko wykonuje zadania, które pozwalają na ocenę czy ww. trudności mają rzeczywiste podłoże dysleksji rozwojowej. Narzędziem używanym do diagnozy trudności w uczeniu się jest Bateria Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych.

Konsultacje
ze specjalistami

Konsultacje to forma spotkań z wybranym specjalistą, podczas której omawiane są przyczyny, dla których rodzic lub opiekun zgłasza się na wizytę (sam lub z dzieckiem). Konsultacja nie jest diagnozą – po spotkaniu poradnia nie wydaje żadnej opinii ani innego pisma.

W zależności od potrzeb, konsultacja może mieć wiele różnych celów takich jak:

 • omówienie przyczyn spotkania,
 • zasięganie opinii dotyczącej wybranego tematu,
 • ogólna ocena funkcjonowania dziecka ze wskazaniem dalszej ścieżki rozwoju – np. skierowanie na wybraną diagnozę w celu dokładnego zbadania interesującego nas obszaru,
 • świadczenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 • omówienie postępów rozwojowych w wybranym okresie czasu.

W Poradni Alter w Białymstoku oferujemy Państwu:

 • Konsultację neurologiczną – spotkanie z lekarzem neurologiem obejmujące badanie układu nerwowego oraz rozpoznanie czy występujące zaburzenie nie jest spowodowane nieprawidłowym działaniem tego układu.
 • Konsultację psychiatryczną – spotkanie z lekarzem psychiatrą dotyczące zaburzeń emocjonalnych (silny lęk, stres, nerwica, depresja, trauma itp.), oraz diagnozowania całościowych zaburzeń rozwojowych (Autyzm i Zespół Aspergera).
 • Konsultację psychologiczną – dotyczącą zaburzeń sfery emocjonalnej i społecznej – obniżenie nastroju, lęk, stres, smutek, niska samoocena, kryzysy rozwojowe i wychowawcze, trudności w relacjach i adaptacji ze środowiskiem, zachowania agresywne i opozycyjno-buntownicze, problemy szkolne, podejrzenie występowania depresji, nerwicy, traumy, zaburzeń osobowości itp.
 • Konsultację pedagogiczną – obejmującą sferę funkcjonalną – koncentracja, pamięć, uwaga, spostrzeganie, myślenie (przyczynowo-skutkowe, abstrakcyjne, logiczne), poziom wiedzy o świecie, poziom umiejętności rozwojowych adekwatnych do wieku, funkcjonowanie w przedszkolu/szkole, umiejętności motoryczne, zdolności narracyjne. W ramach konsultacji pedagogicznej zajmujemy się również udzielaniem wsparcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) itp.
 • Konsultację logopedyczną – dotyczącą funkcjonowania aparatu mowy i słuchu – budowa narządów artykulacyjnych, wady wymowy, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym, kontrola oddechu i przełykania, sprawność słuchowa itp.
 • Konsultację integracji sensorycznej (SI) – związaną z prawidłowym odbiorem i przetwarzaniem bodźców w zakresie funkcjonowania zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu itp.
 • Konsultację rehabilitacyjną – dotyczącą funkcjonowania w zakresie prawidłowej postawy, napięcia mięśniowego, motoryki dużej oraz sprawności aparatu ruchu itp.
 • Konsultację psychodietetyczną – dotyczącą zaburzeń odżywiania, programowania indywidualnej diety, redukcji otyłości i nadwagi, poprawy jakości zdrowia i samopoczucia.

Konsultacja może stanowić punkt wyjścia do dalszej pracy diagnostycznej lub edukacyjno-terapeutycznej. Nasi specjaliści udzielają wszelkich potrzebnych informacji oraz wskazują najlepszą z możliwych ścieżek rozwiązania problemu.

Terapia
Psychologiczna

Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych jest jednym z głównych założeń każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W naszej ofercie znajdują się różne terapie, w ramach terapii psychologicznej naszej ofercie znajduje się:

 • Terapia psychologiczna ogólna – dotyczy funkcjonowania emocjonalnego i społecznego w zakresie właściwego rozumienia, przeżywania i wyrażania myśli i uczuć oraz budowania właściwych relacji międzyludzkich.
 • Terapia psychologiczna małżeńska – jest adresowana do wszystkich małżeństw i par przeżywających kryzysy i trudności w swoich relacjach.
 • Terapia psychologiczna rodzinna – jej odbiorcami jest cała rodzina, która traktowana jest, jako system wymagający wsparcia w celu poprawy funkcjonowania wszystkich członków rodziny.

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna

To starannie i konsekwentnie zaplanowany proces, którego głównym celem jest prawidłowy rozwój mowy.

Opiera się na korekcji wad wymowy poprzez:

 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego i mięśni twarzy,
 • wywoływaniu mowy (jeśli nie występuje) – terapia afazji,
 • pracy z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi,
 • nauce prawidłowego oddychania.

W ramach terapii oferujemy wczesną interwencję logopedyczną prowadzoną u niemowląt i małych dzieci (w 1-szym i 2-gim roku życia), mającą na celu wzmocnienie mięśni warg, języka i podniebienia miękkiego, a także stymulowanie obszaru ustno-twarzowego.

Więcej o terapii.

Terapia
pedagogiczna

W ramach terapii pedagogicznej oferujemy

 • Terapię pedagogiczną ogólną – obejmuje sferę funkcjonalną:
  • motorykę małą – terapia ręki,
  • pamięć,
  • koncentrację,
  • uwagę,
  • spostrzeganie,
  • myślenie,
  • poziom wiedzy o świecie,
  • umiejętności narracyjne.

Ten rodzaj terapii koncentruje się na wyrównywaniu deficytów zgodnych z normą rozwojową dla danego wieku w przedszkolu i szkole.

 • Trening efektywnego uczenia się obejmuje szukanie metod i sposobów, za pomocą których możemy szybko i skutecznie zdobywać wiedzę oraz przekazywanie wiedzy na temat stosowanych technik uczenia się i zapamiętywania (mnemotechnik).

Terapia integracji
sensorycznej (SI)

Dotyczy pracy nad prawidłowym odbiorem i przetwarzaniem w zakresie zmysłu wzroku, smaku, węchu, dotyku i równowagi.

Terapia SI kładzie nacisk na prawidłową organizację bodźców i wrażeń zmysłowych. W ALTER prowadzimy ją metodą pedagogiki zabawy – dlatego nasze sale są tak kolorowe i bogato wyposażone.

W ramach terapii sensorycznej oferujemy również terapię taktylną polegającą na usprawnianiu funkcjonowania ciała poprzez intensywną stymulację zmysłu dotyku.

Więcej o terapii SI

Rehabilitacja
i Fizjoterapia

 • Terapia rehabilitacyjna – opiera się na wyrównywaniu deficytów mięśniowych, korekcji wad postawy oraz nauce prawidłowych wzorców ruchowych. W naszej poradni prowadzona jest także w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Fizjoterapia – działania mające na celu :
  • rozwój, utrzymanie, przywracanie i usprawnianie zdolności ruchowych i funkcjonalnych całego organizmu,
  • korygowanie wad postawy,
  • rozwijanie sprawności motorycznej.

Zajęcia prowadzone są przez rehabilitantów / fizjoterapeutów u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami aparatu ruchu, dystrofiami i nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

 

Zajęcia
indywidualne

Poradnia ALTER w Białymstoku oferuje dodatkowe możliwości rozwoju w formie zajęć indywidualnych:

 • Zajęcia psychoedukacyjne – tematyka jest dobierana na podstawie indywidualnych potrzeb klienta (np. sposoby radzenia sobie ze złością, trening kompetencji rodzicielskich).
 • Zajęcia ogólnorozwojowe – dotyczą aktualnych potrzeb wybranej osoby (np. trening ortograficzny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, przygotowanie do szkoły, terapia ręki itp.).
 • Zajęcia gordonowskie – ich celem jest uwrażliwianie dziecka na muzykę oraz nauczenie go aktywnego słuchania i przeżywania muzyki.

Zajęcia
grupowe

Dla wielu dzieci zajęcia grupowe mają szczególną wartość, ponieważ są okazją do spotkania się ze swoimi rówieśnikami. Spotkania w grupie generują dodatkowy efekt terapeutyczny, uczą współpracy i dają możliwość wzajemnej obserwacji zachowań.

Poradnia ALTER oferuje różne formy zajęć grupowych:

 • Muzyka dla Smyka – intensywny rozwój kompetencji muzycznych oraz procesów poznawczych za pomocą muzyki dla dzieci od 3 do 7 lat.
 • Trening Umiejętności Społecznych – nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, wyrażania w bezpiecznych sposób swoich myśli i uczuć, funkcjonowania w systemie społecznym zgodnie z przyjętymi normami, kształtowanie umiejętności współpracy, empatii i chęci niesienia pomocy.
 • Trening Zastępowania Agresji – wspólne szukanie alternatywnych dróg radzenia sobie z agresją.
 • Logorytmika – połączenie zajęć logopedycznych z działaniami muzycznymi.
 • Ruch Rozwijający Weroniki Scherborne – kształtowanie umiejętności poznawania własnego ciała, otoczenia i tworzenia relacji z drugim człowiekiem.
 • Arteterapia – szeroko rozumiane działania edukacyjno-terapeutyczne wykorzystujące i łączące muzykę, plastykę, taniec i teatr.
 • Sensoplastyka – zajęcia stymulujące rozwój wszystkich zmysłów w oparciu o różnorodne faktury.
 • Zajęcia polisensoryczne – dedykowane dla najmniejszych dzieci ukierunkowane na aktywację i stymulację wszystkich zmysłów.
 • Trening Pewności Siebie – uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami, pomagają bronić się przed agresją ze strony kolegów, dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości.
 • Warsztaty dla rodziców – autorski projekt, który pozwala na świadome przeżywanie okresu rodzicielstwa i tworzenie wartościowego systemu wychowania dla swojego dziecka.

 

Nasz zespół

Naszą kadrę stanowi zespół wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki, logopedii, i fizjoterapii. Nasi specjaliści obok rzetelnego przygotowania merytorycznego, popartego szeroką praktyką posiadają odpowiednią wrażliwość i empatię pozwalającą na właściwe podejście do dziecka i jego najbliższych. Połączenie tych trzech elementów: wiedzy, doświadczenia i wrażliwości w kontakcie z podopiecznym pozwala na uzyskiwanie najlepszych efektów terapeutycznych. Ponadto w trosce o dobro podopiecznych, poprzez chęć udzielania jak najlepszej pomocy, nasza kadra dba o swój rozwój ustawicznie podnosząc kwalifikacje zawodowe.
Katarzyna Golębiewska
Psycholog, psychoterapeuta (wicedyrektor)
Katarzyna Golębiewska
Psycholog, psychoterapeuta (wicedyrektor)

Absolwentka psychologii klinicznej oraz całościowego 4,5-letniego kursu psychoterapii w Krakowie atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła szkolenie pierwszego i drugiego stopnia krótkoterminowej terapii TSR w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Odpowiada za organizację i zarządzenie działaniami podejmowanymi przez placówkę. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, dorosłych, małżeństw i par, korzystając z założeń nurtu psychodynamicznego, systemowego oraz krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Świadczy pomoc osobom z zaburzeniami osobowości, trudnościami w relacjach międzyludzkich, kryzysach rozwojowych i wychowawczych, zespołem stresu pourazowego, stresem bojowym oraz uzależnieniami behawioralnymi. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów.


Systematycznie bierze udział w szkoleniach i kursach obejmujących problematykę pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz podnosi swoje kwalifikacje z zarządzania placówkami oświatowymi.


 

Dorota Kosior-Maleta
Terapeuta SI, pedagog specjalny, oligofrenopedagog
Dorota Kosior-Maleta
Terapeuta SI, pedagog specjalny, oligofrenopedagog

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności pedagogika resocjalizacyjna oraz  oligofrenopedagogika. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku  terapia pedagogiczna. Uzyskała certyfikat terapeuty integracji sensorycznej po odbyciu II stopniowego  szkolenia prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów  Integracji Sensorycznej. Absolwentka WSAP w Białymstoku na kierunku zarządzanie oświatą. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.


W Poradni odpowiada za diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci w wieku szkolnym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). Diagnozuje, konsultuje i prowadzi  terapię zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci i młodzieży. Prowadzi również zajęcia łączące elementy terapii pedagogicznej i integracji sensorycznej wspierając rozwój najmłodszych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Nieustannie rozwija warsztat terapeutyczny, jako uczestnik szkoleń, kursów i konferencji z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz diagnozy i terapii pedagogicznej :

 • Kurs I  i II stopnia „Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej” PSTIS Warszawa
 • Warsztaty „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne”, ODN Białystok
 • Warsztaty  „Dziecko wiotkie-praca z dzieckiem z posturalnie obniżonym napięciem mięśni” Izabela Gelleta
 • Kurs „Koordynacja i równowaga w procesie integracji motoryczno-sensorycznej” Izabela Gelleta
 • Szkolenie III stopnia dla terapeutów SI-„Prawidłowości i zaburzenia rozwoju sensomotorycznego dziecka” PSTIS Warszawa
 • „Kurs Terapia ręki” ACENTRUM Warszawa
 • „Kurs Integracja  odruchów dr Sally Goddart” Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska, Białystok
 • Szkolenie „Profil Psychoedukacyjny PEP-R E. Schoplera- zastosowanie testu” GoProgress Białystok
 • Szkolenie „Narzędzie M-CHAT-R/F-praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”, Synapsis, Białystok
 • Szkolenie III stopnia dla terapeutów SI „Zastosowanie integracji sensorycznej  we wspomaganiu rozwoju mowy dzieci od 3 roku życia” PSTIS Warszawa
 • Kurs „Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem wad wrodzonych”, MODM Białystok
 • Kurs „KORP i KOZE-standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka do 9 r. ż.” KomLogo Białystok
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa PSTIS „Diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego” Warszawa
 • Kurs „Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się języka polskiego” Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • Kurs  „Praca z uczniem ze specyficznymi  trudnościami w uczeniu się matematyki” Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • Kurs „Warsztat terapeuty pedagogicznego” Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • Certyfikat uprawniający do stosowania metody Ortograffiti w pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce
 • Szkolenie „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną”
 • Konferencja nt „Ja, mój autyzm i świat-o budowaniu tożsamości osób z autyzmem” Synapsis Warszawa
Magdalena Muszyńska
Neurologopeda, logopeda-fonoaudiolog
Magdalena Muszyńska
Neurologopeda, logopeda-fonoaudiolog

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku logopedia z fonoaudiologią. Ukończyła Policealną Szkołę Ochrony Zdrowia nr.1 w Białymstoku o specjalności protetyk słuchu oraz podyplomowe studia z zakresu neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim.


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią neurologopedyczną dzieci i młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, afazją i zaburzeniami mowy wynikającymi z chorób neurodegeneracyjnych i neurologicznych. Prowadzi zajęcia logorytmiczne, terapię ustno-twarzową, terapię ręki oraz świadczy poradnictwo dla rodziców i opiekunów w zakresie wspomagania rozwoju dziecka w domu.


Ukończyła trzystopniowy kurs metody werbo-tonalnej i trzystopniowy kurs systemu językowo-migowego. Regularnie uczestniczy w szkoleniach związanych z zastosowaniem logorytmiki w profilaktyce logopedycznej, wykorzystywaniu technik usprawniających narządy mowy, terapii ręki i zaburzeń małej motoryki, czy karmienia terapeutycznego.


 

Agnieszka Szczygła
Oligofrenopedagog, trener EEG Biofeedback
Agnieszka Szczygła
Oligofrenopedagog, trener EEG Biofeedback

Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Terapeuta EEG-Biofeedback.


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi m.in.: niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami przetwarzania w obszarze zmysłu wzroku i słuchu, trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami myślenia, zapamiętywania, spostrzegania i koncentracji uwagi. Świadczy poradnictwo w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzi terapię EEG-Biofeedback w celu wyrównywania deficytów rozwojowych u dzieci i młodzieży z nieharmonijnym rozwojem sfery poznawczej i emocjonalnej.


Jest uczestnikiem kursów i szkoleń dotyczących komunikacji alternatywnej, terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera czy pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła dwustopniowe szkolenie z zakresu diagnozy i terapii stymulacyjnej metodą Carla Delacato. Posiada uprawnienia do prowadzenia diagnostyki za pomocą narzędzi KOZE, KORP i PEP-R.


 

Marta Sulewska
pedagog specjalny,
terapeuta SI
Marta Sulewska
pedagog specjalny,
terapeuta SI

Absolwentka oligofrenopedagogiki oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu usprawniania dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła kurs kwalifikacyjny dotyczący wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów ze spektrum autyzmu (MODM Białystok) oraz dwustopniowy kurs integracji sensorycznej akredytowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej.


Prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami prawidłowego odbioru i przetwarzania bodźców, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością psychoruchową czy deficytami mięśniowymi. Posiada uprawnienia do diagnostyki i rehabilitacji centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem pierwszego w Polsce aktywnego, interaktywnego treningu wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Świadczy wsparcie i poradnictwo dla rodziców w zakresie stymulowania rozwoju dziecka w domu.


Ukończyła III stopniowy kurs „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju”. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje dotyczące diagnozy i terapii SI oraz APD, a także najnowszych osiągnięć z zakresu pedagogiki i psychologii.


 

Przemysław Olszewski
Fizjoterapeuta,
oligofrenopedagog
Przemysław Olszewski
Fizjoterapeuta,
oligofrenopedagog

Absolwent fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z przygotowania pedagogicznego w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Ukończył kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki w Podlaskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.


Prowadzi diagnozę i fizjoterapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajmuje się rehabilitacją dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami aparatu ruchu, dystrofiami i nieprawidłowym napięciem mięśniowym. Pomaga w korygowaniu wad postawy, nauce właściwych wzorców ruchowych oraz rozwijaniu sprawności motorycznej. Świadczy poradnictwo dla rodziców w zakresie metod i sposobów pracy z dzieckiem w domu.


Uzupełnia swoje umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach wg koncepcji Halliwick i PNF. Rozwija wiedzę z współczesnych metod diagnostyki i leczenia tkanek miękkich, oceny dziecka wg koncepcji Bobath i Vojta, kinesiotapingu, terapii manualnej czy metody McKenziego.


 

Ewelina Prokopiuk
logopeda, audiolog,
muzyk
Ewelina Prokopiuk
logopeda, audiolog,
muzyk

Ukończyła studia o specjalności logopedia z audiologią na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie studiuje instrumentalistykę na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Białymstoku.


W Alter prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, emisji i higieny głosu, usprawniania funkcji oddechowych, motoryki aparatu mowy i korygowania wad wymowy. Pracuje z pacjentami, u których zaburzenia mowy są wynikiem chorób neurodegeneracyjnych czy zaburzeń neurologicznych. Jako muzyk wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności prowadząc grupowe zajęcia z logorytmiki, oraz wykorzystując elementy dzieła muzycznego w stymulacji rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. Świadczy poradnictwo dla rodziców w zakresie metod i sposobów pracy z dzieckiem w domu.


Regularnie podnosi swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w różnorodnych konferencjach, szkoleniach, kursach i warsztatach obejmujących prowadzenie diagnozy i terapii logopedycznej oraz możliwości wykorzystania muzyki na gruncie terapeutycznym.


 

Bogumiła Łapińska
neurologopeda,
oligofrenopedagog
Bogumiła Łapińska
neurologopeda,
oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku logopedia
z fonoaudiologią. Ukończyła podyplomowe studia pedagogiczne oraz podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Obecnie w trakcie podyplomowych studiów neurologopedycznych na Uniwersytecie Gdańskim.


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z różnymi wadami rozwoju mowy. Świadczy poradnictwo w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju przekazując rodzicom wiedzę i umiejętności dotyczące pracy logopedycznej z dzieckiem w domu.


Ukończyła liczne szkolenia i kursy m.in.:

 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego;
 • Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu;
 • Wady artykulacyjne spółgłosek
  i samogłosek oraz ich korygowanie;
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii
  i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się;
 • Terapia zaburzeń komunikacji u dziecka z autyzmem w ujęciu Stosowanej Analizy Zachowania;
 • Trening Umiejętności społecznych (TUS) dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 • 3- stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej osób z autyzmem;
 • Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych;
 • System językowo-migowy – poziom podstawowy;
 • Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka
  i jego rodziny;
 • Podstawy techniki Aleksandra;

Edyta Rećko

fizjoterapeuta
Edyta Rećko

fizjoterapeuta

Uzyskała tytuł mgr fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi ( 2008). Jest certyfikowanym terapeutą dwóch głównych metod rehabilitacji dzieci i niemowląt – Vojty i NDT – Bobath Baby.


Zajmuje się rehabilitacją dzieci i niemowląt z różnymi deficytami rozwojowymi również z ciężkimi chorobami neurologicznymi, genetycznymi, metabolicznymi, skrajnym wcześniactwem. Do pracy zawodowej podchodzi z dużym zaangażowaniem.


Stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach, kursach, konferencjach i sympozjach związanych z tematem rehabilitacji pediatrycznej:
•    Wczesne Wykrywanie Zaburzeń Autystycznych (2018)
•    Terapia metodą Vojty (2017)
•    Kurs z zakresu Opieki, Stymulacji i Terapii Rozwojowej na Oddziałach Neonatologicznych (2016)
•    Diagnostyka Metodą Prechtla (2015)
•    Wielowymiarowa Terapia Nanualna Stóp Dziecka (2015)
•    NDT – Bobath ( 2011 ), rozszerzone o NDT – Bobath Baby ( 2013 )
•    PNF ( 2010)
•    Kinesiology Taping ( 2010)
•    Mulligan ( 2009 )
•    Masaż ( 2004)


 

Katarzyna Raciborska
fizjoterapeuta,
pedagog
Katarzyna Raciborska
fizjoterapeuta,
pedagog

Absolwentka studiów z zakresu fizjoterapii i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.


Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z wadami postawy, niepełnosprawnością ruchową, obniżonym poziomem koordynacji wzrokowo-ruchowej zajmując się wyrównywaniem deficytów mięśniowych, prawidłowym odbieraniem i przetwarzaniem bodźców i redukcją napięcia mięśniowego. Pracuje z osobami z trudnościami w planowaniu motorycznym, poczuciu kierunku i orientacji przestrzennej, utrzymywaniu równowagi, nadpobudliwością psychoruchową, niezintegrowanymi odruchami, problemami w uczeniu się, wykonywaniu czynności samoobsługowych i zaburzeniami emocjonalnymi.


Ukończyła wiele specjalistycznych kursów obejmujących problematykę kinesiotapingu, nowoczesnych tendencji w terapii fizykalnej, rehabilitacji dzieci z wrodzonymi skazami krwotocznymi czy stosowania nowoczesnej laseroterapii Regularnie bierze udział w sympozjach i konferencjach dotyczących usprawniania funkcjonowania ruchowego i sensorycznego dzieci i młodzieży.


 

Katarzyna Kulesza
pedagog, nauczyciel edukacji elementarnej.
Katarzyna Kulesza
pedagog, nauczyciel edukacji elementarnej.

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie w Białymstoku i podyplomowych studiów kwalifikacyjnych o specjalizacji: edukacja elementarna oraz edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu. Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu terapii pedagogicznej, diagnozy rozwoju i oceny funkcjonowania dziecka w wieku 0-3 lat oraz wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.


Odpowiada za diagnozę i terapię pedagogiczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Pracuje z dziećmi mającymi trudności z rozwojem procesów poznawczych (koncentracja, uwaga, pamięć, spostrzeganie, myślenie) i sferą psychomotoryczną. Specjalizuje się w edukacji i terapii dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Jako nauczyciel edukacji elementarnej świadczy poradnictwo w zakresie edukacji, wychowania i profilaktyki zdrowotnej dziecka od pierwszych dni jego życia. Pomaga rodzicom, których dzieci przeżywają trudności adaptacyjne w żłobkach i przedszkolach.


Ukończyła dwustopniowy kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne. Regularnie doskonali warsztat pracy z dziećmi w wieku żłobkowym oraz przedszkolnym poprzez szkolenia z zakresu usprawniania umiejętności grafomotorycznych, edukacji przez ruch, zabaw i ćwiczeń logorytmicznych, metod aktywizujących, komunikacji i asertywności oraz elementów socjoterapii.


 

Ewelina Kozłowska
logopeda,
protetyk słuchu
Ewelina Kozłowska
logopeda,
protetyk słuchu

Absolwentka logopedii na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Ukończyła Szkołę Policealną nr 1 Ochrony Zdrowia w zakresie protetyki słuchu. Aktualnie realizuje studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Neurologopedia.


W Alter zajmuje się prowadzeniem terapii i rehabilitacji zaburzeń głosu, mowy i słuchu. Świadczy diagnozę i terapię logopedyczną w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzi również zajęcia z zakresu terapii ręki oraz logorytmikę – grupowe warsztaty dla dzieci będące połączeniem rytmiki i terapii logopedycznej.


Wybrane szkolenia:

 • warsztat naukowo- szkoleniowy: Manipulacje ustno-twarzowe- techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból
 • szkolenie: Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem
 • szkolenie: Trening umiejętności społecznych (TUS) dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD, oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • szkolenie: Logorytmika, jako profilaktyka logopedyczna
 • szkolenie: Afazja, dziecięca, alalia- diagnoza i terapia
 • kurs: System Języka Migowego (II stopień)
 • szkolenie: Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • kurs: Język migowy dla pracowników służb medycznych

 

Mariola Wysocka
psycholog,
psychoterapeuta
Mariola Wysocka
psycholog,
psychoterapeuta

Absolwentka psychologii i psychologii angielskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Uczestniczyła w całościowym, 4-letnim kursie psychoterapii psychodynamicznej w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, organizowanym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.


Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami natury emocjonalnej – doświadczającymi lęku, nadmiernego stresu, mającymi problemy w relacjach i przejawiającymi trudności w funkcjonowaniu w szkole i środowisku rówieśniczym. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych (lęk, depresja, smutek, nerwice), prowadzeniem terapii dla rodziców przeżywających różnorodne kryzysy wychowawcze wspierając ich we właściwym rozwoju kompetencji rodzicielskich.


Regularnie podnosi swoje kwalifikacje jako uczestnik szkoleń i kursów obejmujących zagadnienia z zakresu psychologii klinicznej i rozwojowej oraz doskonalenia warsztaty pracy psychoterapeuty.


 

Zdzisław Rudziński
fizjoterapeuta, pedagog,
technik masażysta
Zdzisław Rudziński
fizjoterapeuta, pedagog,
technik masażysta

Absolwent fizjoterapii w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończył również Policealną Szkołę Medyczną „Educentrum” na kierunku technik masażysta.


Pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, oraz różnymi problemami wynikającymi z nieprawidłowego funkcjonowania aparatu ruchu. Zajmuje się rehabilitacją i fizjoterapią stosując takie metody jak: kinezyterapia, masaż klasyczny, masaż funkcyjny, masaż tkanek głębokich, masaż powięziowy, masaż tensegracyjny, drenaż, terapia manualna, taping medyczny.


Uczestnik kursów i szkoleń z zakresu terapii manualnej, terapii tkanek miękkich, drenażu limfatycznego, masażu tajskiego i innych seminariów poświęconych tematyce rehabilitacji i fizjoterapii.


 

Magdalena Lubiejewska
psycholog,
psychoterapeuta
Magdalena Lubiejewska
psycholog,
psychoterapeuta

Absolwentka psychologii klinicznej na Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada przygotowanie pedagogiczne zrealizowane w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie. Obecnie słuchaczka 4-letniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.


W Alter prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną i diagnozę ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego). Zajmuje się terapią różnorodnych trudnościami natury psychologicznej i emocjonalnej pracując z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera, z zaburzeniami lękowymi czy nieśmiałością. Prowadzi warsztaty wychowawcze dla rodziców oraz świadczy poradnictwo w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Metody i techniki pracy są dostosowywane do indywidualnych potrzeb pacjentów. W swoich działaniach koncentruje się na stworzeniu z dzieckiem relacji, która pozwoli mu poczuć się bezpiecznie, więzi opartej na zaufaniu i akceptacji, otaczając dziecko atmosferą ciepła oraz życzliwości. Pomoc terapeutyczna ma na celu wsparcie w trudnej sytuacji, uczenie rozpoznawania, rozumienie swoich uczuć i potrzeb oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami.


Nieustannie rozwija swoje umiejętności terapeutyczne uczestnicząc w różnych kursach, szkoleniach i konferencjach m.in.:

 • Diagnoza i terapia autyzmu- poziom podstawowy- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku
 • AAC- wspomaganie i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji – Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń SWPS
 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w grupie przedszkolnej- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zielony Latawiec
 • Prowadzenie grupy wsparcia dla osób w żałobie – szkolenie dla psychologów- Fundacja Nagle Sami
 • Praktyczne aspekty pomocy dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych – Rodzina w trakcie rozwodu i rozstania- Komitet Ochrony Praw Dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Szkolenie Diagnoza i terapia centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego – CAPD Neuroakademia- Centrum Szkoleń Fundacji Odmienić Życie
 • Psychologia dziecka, rodziny, sytuacji kryzysowej, podejmowanie interwencji, formy pomocy dziecku krzywdzonemu oraz jego rodzinie
 • „Dzieci i śmierć”- Fundacja Nagle Sami

 

Izabela Anna Małyszko
logopeda,
terapeuta
Izabela Anna Małyszko
logopeda,
terapeuta

Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne na tej samej uczelni.


W ALTER prowadzi diagnozę i terapię logopedyczna obejmującą pracę logopedyczną z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz poradnictwo i konsultacje w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej. W swojej pracy stosuje podejście indywidualne wykorzystując standardowe metody terapii logopedycznej, metodę werbotonalną.


Rozwija swoje umiejętności poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach, seminariach:

 • szkolenie: Wykorzystania elementów metody werbotonalnej w terapii z dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” stopień I ;
 • szkolenie: Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, cz. I – 19 godzin, cz. II – 20 godzin, SYNAPSIS;
 • szkolenie: Wpływ zaburzeń ze spectrum autyzmu na proces edukacji , CEN;
 • e-konferencja „Logopedia w pracy nauczyciela” ;
 • szkolenie: „Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji”;
 • e – konferencja: Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju – MAC;
 • szkolenie: O języku współczesnej młodzieży – MAC;
 • szkolenie: Jak zachęcić dziecko do czytania książek? – MAC;
 • szkolenie: Logopedia w pracy nauczyciela – MAC;
 • szkolenie: Kompetencje interpersonalne nauczyciela jako podstawa budowania relacji z rodzicem – WSiP;
 • szkolenie: Zabawy wspomagające rozwój mowy dziecka – MODM.

 

Marietta Ołowska

fizjoterapeuta
Marietta Ołowska

fizjoterapeuta

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku i Medycznego Studium Zawodowego w Białymstoku


Zajmuje się fizjoterapią dzieci z wadami postawy, niepełnosprawnością ruchową i zaburzeniami aparatu ruchu. Prowadzi rehabilitację dzieci z objawami uszkodzenia układu nerwowego i z chorobami układu nerwowo – mięśniowego. Pracuje z osobami z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym. Świadczy poradnictwo dla rodziców w zakresie metod i sposobów pracy z dzieckiem w domu.


Stale podnosi swoje kwalifikacje jako terapeuta poprzez udział w licznych kursach , szkoleniach, konferencjach:

 • Kurs doskonaląco-szkoleniowy: Terapia energotonowa i elektroterapia
 • Kurs doskonaląco-szkoleniowy: Pole magnetyczne niskiej częstotliwości, diatermia ultradźwiękowa, krótkofalowa i mikrofalowa
 • Kurs doskonaląco-szkoleniowy: Leki w fizjoterapii
 • Kurs doskonaląco-szkoleniowy: Krioterapia w medycynie, fizjoterapii i odnowie biologicznej
 • Kurs Elastyczne taśmy w rehabilitacji – Taping (moduł I i II)
 • Szkolenie w zakresie technik obsługi i użytkowania sprzętu do biostymulacji laserowej
 • Seminarium pt. Powaga i znaczenie bólu w narządzie ruchu
 • Uczestnictwo w konferencji naukowej Współczesne metody diagnostyki i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa
 • Uczestnictwo w konferencji naukowej Postępy fizjoterapii
 • Uczestnictwo w konferencji Rehabilitacja onkologiczna – wybrane zagadnienia
 • Uczestnictwo w konferencji Skoliozy u dzieci i dorosłych

 

Zuzanna Iwańczyk

fizjoterapeuta
Zuzanna Iwańczyk

fizjoterapeuta

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im.Wicentego Pola w Lublinie. Uzyskała przygotowanie pedagogiczne w Instytucie studiów podyplomowych w Warszawie


W ALTER zajmuje się m.in. diagnozą i terapią dzieci z wadami postawy. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także z dziećmi z obniżonym napięciem mięśniowym i innymi zaburzeniami aparatu ruchu. Główne metody wykorzystywane w pracy to

 • Kinezyterapia
 • Masaż funkcjonalny,tkanek głębokich,powięziowy
 • Korekcja wad postawy
 • Nauka właściwych wzorców ruchowych
 • Rozwijanie motoryki małej i dużej
 • Współpraca z rodzicami

Doskonali swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych kursach, ukończńyła m.in.  kurs biomasażu, kurs tapingu medycznego oraz kurs terapii manualnej w pediatrii.


 

Joanna Dakowicz

pedagog specjalny
Joanna Dakowicz

pedagog specjalny

Ukończyła studia pedagogiczne z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Białostockim, oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem.


Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, trudnościami w uczeniu się, nieprawidłowym rozwojem sfery emocjonalno-społecznej oraz zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegania i myślenia. W swojej pracy wykorzystuje coaching, jako narzędzie służące do pomocy i doradztwa psychologiczno-pedagogicznego.


Uczestniczka kursów doskonalących obejmujących wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem wad wrodzonych i zaburzeniami w rozwoju, treningu pewności siebie, treningu umiejętności społecznych, treningu zastępowania zachowań agresywnych, metodyki prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim czy Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne.


 

Iwona Korżyńska-Czerech
neurologopeda,
terapeuta EEG Biofeedback
Iwona Korżyńska-Czerech
neurologopeda,
terapeuta EEG Biofeedback

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z logopedii na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła również Podyplomowe Studium Neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i kurs kwalifikacyjny pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Terapeuta EEG Biofeedback.


W Alter prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem afazji i jąkania, zaburzeniami wynikającymi z uszkodzenia układu nerwowego, spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, zaburzeniami powstałymi w wyniku chorób neurodegeneracyjnych, nadwrażliwością i rehabilitacją sfery ustno-twarzowej. Pracuje również z osobami z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz świadczy pomoc i poradnictwo logopedyczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.


Uczestniczka warsztatów i seminariów logopedycznych obejmujących terapię i wspomaganie rozwoju mowy w afazji, niepłynności mówienia, niedokształceniu mowy, komunikacji alternatywnej czy wspomaganiu funkcji prelingwalnych. Ukończyła trzystopniowy kurs stosowanej analizy zachowania oraz szereg szkoleń z diagnozy funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera oraz prowadzeniem treningu umiejętności społecznych. Brała udział w wielu szkoleniach dotyczących funkcjonowania polskiego systemu oświaty w aspekcie organizacyjnym i prawnym.


 

Monika Tuszyńska
logopeda,
filolog
Monika Tuszyńska
logopeda,
filolog

Absolwentka Filologii Polskiej oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z logopedii na uniwersytecie w Białymstoku.


Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z różnymi wadami rozwoju mowy takimi jak dyslalia, afazja, alalia, rozszczep podniebienia i wargi, opóźniony rozwój mowy, czy niepłynność mowy. Świadczy poradnictwo w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju przekazując rodzicom wiedzę i umiejętności dotyczące pracy logopedycznej z dzieckiem w domu. Zajmuje się również terapią logopedyczną dorosłych z afazją, dyzartrią, jąkaniem, problemami z kontrolą oddechu. Pracuje z osobami, które przeszły zabieg częściowego lub całkowitego wycięcia krtani.


Bierze udział w seminariach dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej dzieci i dorosłych, wykorzystania elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej czy pracy z osobami z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD).


 

Elżbieta Raczyńska

Psycholog
Elżbieta Raczyńska

Psycholog

Ukończyła studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.


Odpowiada za diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży. W swojej pracy koncentruje się na całościowym usprawnianiu funkcjonowania pacjentów zmagających się z trudnymi sytuacjami (obniżonym nastrojem, lekiem, stresem, smutkiem, niskim poczuciem własnej wartości, przejawianiem zachowań agresywnych i opozycyjno-buntowniczych). Prowadzi zajęcia grupowe których celem jest nabywanie konstruktywnych strategii społecznych, radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami i sytuacjami, które pojawiają się każdego dnia oraz poznawanie norm i zasad ułatwiających rozwój społeczny. Świadczy pomoc i doradztwo w zakresie edukacji i wychowania.


Uczestniczy w kursach i szkoleniach doskonaląc warsztat pracy psychologa z osobami mającymi trudności w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym oraz społecznym.


 

Ewa Wysocka
Pedagog specjalny,
terapeuta SI
Ewa Wysocka
Pedagog specjalny,
terapeuta SI

Absolwentka Fili Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku na kierunku pedagogika wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka oraz wpierania ich rodzin


Prowadzi  diagnozę i terapię w zakresie nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego, specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń integracji sensorycznej, terapii ręki, zaburzeń koncentracji uwagi. Realizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Stale doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego:  studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs I i II stopnia z integracji sensorycznej, szkolenie „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia: diagnoza- terapia- masaż” oraz liczne warsztaty muzyczno- plastyczne. b


 

Aneta Zalewska-Goralewska

pedagog
Aneta Zalewska-Goralewska

pedagog

Ukończyła studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz edukacji elementarnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Odbyła kurs kwalifikacyjny z zakresu wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem w Podlaskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Warszawie


W poradni Alter zajmuje się terapią pedagogiczną dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz terapią grupową – prowadzeniem Treningu Umiejętności Społecznych. Wspiera również rodziców świadcząc poradnictwo w zakresie edukacji, terapii i wychowaniu dziecka.


Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, Sensoplastyki, wykorzystania zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju (kurs III stopniowy, trudnych zachowań dziecka ze spektrum autyzmu, czy diagnozy i terapii Autyzmu.


 

Cennik

POZYCJE OFERTY
CZAS TRWANIA
Cena

BADANIA

Badania psychologiczno-pedagogiczne z wydaniem opinii
3-4 godz.
250 zł
Badanie prognostyczne dzieci 5 i 6-letnich (gotowość szkolna)
2-3 godz.
250 zł
Badanie psychologiczno - pedagogiczne przyczyn trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, inne trudności) z opinią dla szkoły w sprawie dostosowania wymagań / objęcia pomocą z wydaniem opinii
2-4 godz.
300 zł
Badanie psychologiczne dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności z wydaniem opinii i wyników dla zespołu orzekającego
4 godz.
350 zł
Opinia psychologiczna o możliwości podjęcia przez dziecko zarobkowania
1-2 godz.
180 zł
Ocena rozwoju Psychoruchowego (od 1 msc.ż.)
1-2 godz.
100 zł
Badanie słuchu
do 1 godz.
50 zł

DIAGNOZY

Diagnoza psychologiczna
2-3 godz.
195 zł
Diagnoza pedagogiczna
1-2 godz.
100 zł
Diagnoza integracji sensorycznej (SI)
3-4 godz.
340 zł
Diagnoza poziomu inteligencji (diagnoza funkcji poznawczych)
1,5 - 2,5 godz. (psycholog)
240 zł
Diagnoza w kierunku autyzmu z wydaniem zaświadczenia lekarskiego
6-7 godz.
620 zł
Porada diagnostyczno- konsultacyjna w kierunku autyzmu, obserwacja dziecka oraz wywiad z rodzicem + test ADOS
4-5 godz.
450 zł
Porada diagnostyczno- konsultacyjna w kierunku autyzmu, obserwacja dziecka oraz wywiad z rodzicem
2-3 godz.
360 zł

KONSULTACJE

Konsultacja psychologiczna
1 godz.
90 zł
Konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna
1 godz.
70 zł
Konsultacja pedagogiczna
1 godz.
70 zł
Konsultacja neurologiczna
1 godz.
90 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna/ rehabilitacyjna
1 godz.
70 zł
Konsultacja integracji sensorycznej (SI)
1 godz.
75 zł
Konsultacja dietetyczna (dzieci)
1 godz.
80 zł
Konsultacja psychiatryczna
1 godz.
150 zł
Wydanie opinii po konsultacji
50 zł

TERAPIE

Terapia psychologiczna (dzieci, młodzieży, dorosłych, Akademia emocji)
1 godz.
80 zł, pakiet - 10 wizyt: 750 zł
Terapia psychologiczna małżeńska
do 1,5 godz.
140 zł, pakiet - 10 wizyt: 1350 zł
Terapia psychologiczna rodzinna
do 2 godz.
150 zł, pakiet - 10 wizyt: 1450 zł
Terapia pedagogiczna (Terapia ręki; koncentracja uwagi; dysleksja; dyskalkulia)
1 godz.
65 zł, pakiet - 10 wizyt: 600 zł
Terapia logopedyczna / neurologopedyczna (wczesna interwencja logopedyczna; terapia jąkania; terapia afazji)
1 godz.
65 zł, pakiet - 10 wizyt: 600 zł
Terapia integracji sensorycznej (SI)
1 godz.
75 zł, pakiet - 10 wizyt: 700 zł
EEG Biofeedback
1 godz.
60 zł, pakiet - 10 wizyt: 550 zł
Fizjoterapia/ rehabilitacja (kinezjotaping)
1 godz.
70 zł, pakiet - 10 wizyt: 650 zł
Trening efektywnego uczenia się
1 godz.
70 zł, pakiet - 10 wizyt: 650 zł
Terapia taktylna
1 godz.
70 zł, pakiet - 10 wizyt: 650 zł

ZAJĘCIA

Zajęcia psychoedukacyjne
cena w zależności od tematyki i formy zajęć
Zajęcia ogólnorozwojowe (trening ortograficzny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; przygotowanie do szkoły, terapia ręki z elementami SI) - indywidualne
45 min.
60 zł, pakiet - 10 wizyt: 550 zł
Zajęcia ogólnorozwojowe (j.w.) - grupowe
45 min.
25 zł, pakiet - 10 wizyt: 200 zł
Zajęcia GORDONOWSKIE (od 0 r.ż.) - indywidualne
30 min.
40 zł, pakiet - 10 wizyt: 350zł
60 min.
70 zł, pakiet - 10 wizyt: 650zł
Zajęcia GORDONOWSKIE (od 0 r.ż.) - grupowe
30 min.
20 zł, pakiet - 10 wizyt: 180zł
60 min.
35 zł, pakiet - 10 wizyt: 300zł

ZAJĘCIA GRUPOWE

Muzyka dla smyka (od 3 do 7 lat)
45 min.
20 zł, pakiet - 10 wizyt: 180zł
TUS- Trening Umiejętności Społecznych
1 godz.
25 zł, pakiet - 10 wizyt: 200 zł
Trening Zastępowania Agresji
1 godz.
25 zł, pakiet - 10 wizyt: 200 zł
Logorytmika
1 godz.
25 zł, pakiet - 10 wizyt: 200 zł
Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
1 godz.
25 zł, pakiet - 10 wizyt: 200 zł
Arteterapia
1 godz.
25 zł, pakiet- 10 wizyt: 200 zł
Sensoplastyka
1 godz.
25 zł, pakiet- 10 wizyt: 200 zł
Zajęcia polisensoryczne
1 godz.
25 zł, pakiet- 10 wizyt: 200 zł
Trening Pewności Siebie
1 godz.
25 zł, pakiet- 10 wizyt: 200 zł
Warsztaty dla rodziców
1,5 godz.
35 zł

INNE

Zaświadczenie (dot. WWRD)
10 zł
Informacja (dot. WWRD)
20 zł

Galeria

Do pobrania

Poniżej znajduje się lista dokumentów do pobrania (wnioski, regulaminy, zaświadczenia), które aktualnie funkcjonują w poradni. W celu uzyskania bliższych informacji związanych z wypełnieniem dokumentów prosimy skontaktować się z obsługą naszego sekretariatu osobiście, telefonicznie lub przez formularz kontaktowy zamieszczony w sekcji 'kontakt' u dołu strony.

Kontakt

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Alter
Ul. Zwycięstwa 10A pok. 104 (I piętro),
15-703 Białystok

Nasza poradnia nie jest objęta rejonizacją – przyjmujemy pacjentów niezależnie od miejsca zamieszkania.

    (+48) 533 604 901
   bialystok@poradniaalter.pl

REJESTRACJA

   Pon-Pt: 9:00 – 19:00
   Sob: 9:00 – 14:00

 

Formularz kontaktowy