Zapraszamy na diagnozy

Diagnoza trudności w uczeniu się dotyczy dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii.

Diagnoza trudności w uczeniu się dedykowana jest dla dzieci w wieku szkolnym, u których rodzice, opiekunowie lub nauczyciele obserwują nieprawidłowości związane z umiejętnością czytania, pisania i liczenia.


W przypadku dzieci w klasach I, II i III szkoły podstawowej nie diagnozuje się dysleksji, lecz stwierdza ryzyko jej wystąpienia i wprowadza działania mające na celu pomoc w przezwyciężeniu tych trudności.

Jeśli widzisz, że Twoje dziecko boryka się choćby z jedną z poniższych trudności, warto skorzystać z diagnozy:

  • Opuszczanie/przestawianie liter podczas pisania.
  • Zmienianie szyku zdania.
  • Bardzo duża ilość popełnianych błędów ortograficznych pomimo znajomości zasad poprawnej pisowni.
  • Popełnianie dużej ilości błędów podczas przepisywania z tablicy.
  • Niewyraźne, zniekształcone pismo.
  • Pisanie liter w odbiciu lustrzanym (np. p-q).
  • Problemy z przeliczaniem i wykonywaniem prostych działań matematycznych.
  • Bardzo wolne tempo czytania, pisania, liczenia.
  • Trudności z opanowaniem umiejętności czytania.

Zapraszamy do kontaktu z poszczególnymi placówkami.