Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii

Diagnoza trudności w uczeniu się dotyczy dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii

Diagnoza trudności w uczeniu się dedykowana jest dla dzieci w wieku szkolnym, u których rodzice, opiekunowie lub nauczyciele obserwują nieprawidłowości związane z umiejętnością czytania, pisania i liczenia.


 Kiedy warto udać się na diagnozę trudności w uczeniu się?

  • opuszczanie/przestawianie liter albo szyku w zdaniu.
  • bardzo duża liczba błędów ortograficznych mimo znajomości zasad poprawnej pisowni.
  • silnie zniekształcone pismo.
  • trudności w prawidłowym wykonywaniu nawet najprostszych operacji matematycznych.

 

Podczas diagnozy, dziecko wykonuje zadania, które pozwalają na ocenę czy ww. trudności mają rzeczywiste podłoże dysleksji rozwojowej. Narzędziem używanym do diagnozy trudności w uczeniu się jest Bateria Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych.

Jeśli proces diagnostyczny wykaże dysleksję rozwojową w jednym lub kilku obszarach, stanowi to podstawę do otrzymania wsparcia edukacyjnego przez dziecko w szkole.

 

Autor: Szczepan Cieślak

Skontaktuj się z nami!