Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER - Bielsko-Biała

14 Lis

Bezpłatna terapia
WWRD

Zapraszamy na bezpłatną terapię w ramach Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD).
Warunkiem przystąpienia do terapii jest dostarczenie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

07 Lis

Pomoc psychodietetyczna

Zapraszamy na konsultacje psychodietetyczne w zaburzeniach odżywiania. Spotkania odbywają się zarówno z dzieckiem jak i rodzicem / opiekunem a ich częstotliwość zależy od potrzeb klienta.

07 Lis

Jesteś rodzicem
nastolatka?

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć naszej poradni. Oferta skierowana jest do rodziców i opiekunów dorastającej młodzieży (od 11 do 17 lat) i obejmuje spotkania indywidualne oraz warsztaty.

07 Lis

Edukacja – Rozwój – Aktywność

Program wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i rodziców. Pomagamy dzieciom lepiej rozumieć siebie oraz otaczający je świat. Wspieramy rodziców lub opiekunów w procesie kształcenia i wychowania dziecka.

Oferta

Badanie w kierunku
Autyzmu i ZA

Wstępna ocena całościowych zaburzeń rozwoju ze Spektrum Autyzmu i Zespołu Aspergera(ZA)

Autyzm i Zespół Aspergera klasyfikowane są, jako całościowe zaburzenia rozwojowe, a więc takie, które wpływają na funkcjonowanie człowieka we wszystkich obszarach (poznawczym, emocjonalnym, społecznym, fizykalnym). Obecna wiedza i narzędzia diagnostyczne pozwalają na zaobserwowanie zachowań dotyczących tych zaburzeń już u kilkumiesięcznych dzieci.

Wczesna diagnostyka całościowych zaburzeń rozwojowych odgrywa strategiczną rolę i przekłada się na resztę życia człowieka. Jeśli rodzice lub opiekunowie dostrzegą niepokojące objawy w zachowaniu i funkcjonowaniu swojego dziecka powinni bezzwłocznie udać się do placówki, w której mogą skonsultować się oraz poddać dziecko specjalistycznej obserwacji i badaniom.

Badanie wstępne obejmuje:

 • spotkanie z psychologiem i pedagogiem
 • wywiad z rodzicami/opiekunami,
 • obserwację dziecka w swobodnej zabawie,
 • nawiązanie kontaktu z dzieckiem w kierowanej rozmowie i wspólnych działaniach,
 • analizę dokumentacji medycznej (jeśli taka istnieje).

Jakie symptomy mogą świadczyć o podejrzeniu występowania całościowych zaburzeń rozwojowych?

 • brak standardowych zachowań adekwatnych do danego wieku – np. małe dziecko nie reaguje na swoje imię, nie potrafi używać prostych gestów („pa,pa”), nie chce się przytulać, nie powtarza prostych słów, nie okazuje tęsknoty za rodzicami, jeśli musi zostać przez dłuższy czas z innym opiekunem itp.
 • stereotypowe zachowania ruchowe – kręcenie się w kółko, uderzenie o przedmioty, ciągłe powtarzanie tych samych sekwencji ruchów,
 • sztywność zasad, reguł i schematyczność – każda zabawka ma swoje miejsce i można bawić się nią tylko w ściśle określony sposób; idąc do sklepu zawsze chce iść tą samą drogą; wszystkie przedmioty muszą stać od najmniejszego do największego itp. Jakakolwiek zmiana schematu spotyka się z silnym oporem i nieadekwatną reakcją emocjonalną,
 • potrzeba nadmiernej stymulacji zmysłowej – dostarczanie sobie silnych i długotrwałych bodźców dotykowych, wzrokowych, słuchowych,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego i werbalnego,
 • duże odchylenia od normy rozwojowej – np. brak mowy (w sytuacji, kiedy powinna się kształtować) lub przeciwnie – stosowanie skomplikowanych struktur gramatycznych,
 • przejawianie silnych zainteresowań dotyczących wybranej dziedziny – np. dziecko wie wszystko o samochodach i tylko o nich chce rozmawiać. Jeśli druga osoba próbuje zainteresować go czymś innym, ono natychmiast wraca do swojego ulubionego tematu.
 • chwiejność w utrzymywaniu relacji społecznych – ciągłe dążenie do nadmiernych kontaktów z rówieśnikami lub przeciwnie – unikanie ich.
 • brak umiejętności właściwego rozumienia, przeżywania i komunikowania o emocjach
 • trudności w respektowaniu zasad społecznych.

Jeśli Twoje dziecko przejawia niektóre z wymienionych zachowań zapraszamy na wstępną ocenę spektrum autyzmu lub zespołu Aspergera. Podjęcie takich działań pozwoli wykluczyć  ewentualne podejrzenia zaburzeń rozwojowych lub podjąć dalsze kroki diagnostyczno-terapeutyczne.

 

Badanie gotowości
szkolnej

Orzekanie lub odraczanie gotowości szkolnej

Dziecko kończące edukację przedszkolną może zostać poddane diagnozie gotowości szkolnej. Polega ona na weryfikacji wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Istnieje również możliwość wydania opinii o konieczności odroczenia obowiązku szkolnego, co wymaga przeprowadzenia ponownej, wielospecjalistycznej diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, testu inteligencji). Jednym z narzędzi diagnostycznych jest Bateria Metod Diagnozy Rozwoju Psychomotorycznego.

Badania
przesiewowe

Standaryzowana ocena funkcjonowania wzroku, słuchu i mowy

Szybka i wczesna wykrywalność zaburzeń wzroku, słuchu i mowy pozwala na przeprowadzenie skutecznej terapii, której efekty utrzymują się do końca życia. Im wcześniej zostanie rozpoznane zaburzenie, tym szybciej można podjąć oddziaływania terapeutyczne. W Poradni Alter rodzice i opiekunowie mogą dokonać przesiewowych badań wzroku, słuchu i mowy stanowiących punkt wyjścia do dalszej, poszerzonej diagnostyki i skierowania dziecka do specjalistów (okulista, audiolog, laryngolog, foniatra, neurolog, neurologopeda), dzięki którym otrzyma skuteczną pomoc medyczną i terapeutyczną. Jednym z narzędzi służących do badań wzroku, słuchu i mowy jest Platforma Zmysłów.

Diagnoza
psychologiczna

Dotyczy oceny funkcjonowania w obszarze emocjonalnym i społecznym. Przebieg diagnozy składa się z kilku etapów:

 • przeprowadzenie wywiadu klinicznego z rodzicami lub opiekunami – rozmowa dotycząca rozwoju dziecka od momentu poczęcia (przebieg ciąży, poród, pierwsze dni życia), do dnia, w którym jest prowadzona diagnoza. Rodzice lub opiekunowie mają możliwość dokładnego omówienia powodów, dla których zgłosili dziecko na diagnozę oraz podzielenia się refleksjami i obserwacjami związanymi z rozwojem i funkcjonowaniem dziecka.
 • ocena zachowania dziecka w gabinecie.
 • ocena nawiązania kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko już mówi)
 • obserwacja dziecka w swobodnej zabawie – psycholog obserwuje jak dziecko bawi się równocześnie nie ingerując w jego działanie.
 • rozmowa i zabawa kierowana z dzieckiem – psycholog przeprowadza rozmowę w trakcie, której uzyskuje informacje uzupełniające diagnozę. Aby dziecko czuło się swobodnie zazwyczaj odbywa się to przez podejmowanie wspólnej zabawy.
 • analiza dokumentacji medycznej (jeśli dziecko ją posiada).

Diagnoza
pedagogiczna

Przeprowadzana jest w oparciu o schemat różnych działań podejmowanych wspólnie z dzieckiem w celu oceny jego umiejętności rozwojowych.

W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości podczas diagnozy pedagog ocenia:

 • zachowanie dziecka w gabinecie.
 • nawiązanie kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko potrafi już mówić)
 • orientację w schemacie ciała.
 • określanie położenia (przed, za, nad, pod, obok, pomiędzy, w środku, na zewnątrz, na górze, na dole, z przodu, z tyłu).
 • umiejętność chwytu pisarskiego i ocenę napięcia mięśniowego w dłoni piszącej.
 • znajomość figur (koło, kwadrat, trójkąt, krzyżyk).
 • rysowanie lub wodzenie palcem po śladzie.
 • lateralizację (stronność ciała).
 • motorykę dużą (łapanie i podrzucanie piłki, skok przez przeszkodę, stanie na jednej nodze, zrobienie „jaskółki”, chodzenie po wyznaczonej linii).
 • motorykę małą (sprawność palców przy zabawie materiałami plastycznymi, nawlekanie koralików).
 • samoświadomość (jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka).
 • wiedzę o świecie adekwatną do wieku.
 • myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe i abstrakcyjne.
 • poziom, na jakim znajdują się umiejętności związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem.
 • różnicowanie nagłosu i wygłosu.
 • umiejętności narracyjne (wypowiadanie się).
 • umiejętność właściwego rozumienia i wykonywania poleceń.
 • dostrzeganie różnic, brakujących lub niepasujących elementów.
 • budowanie i odwzorowywanie konstrukcji z klocków.
 • układanie obrazka z kilku/kilkunastu elementów.

Diagnoza pedagogiczna dostosowywana jest do aktualnego poziomu rozwojowego dziecka. Niektóre elementy mogą być zmodyfikowane (uproszczone/utrudnione), lub pominięte. Podczas diagnozy, pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicem, która nie jest tak szczegółowa jak wywiad kliniczny, ale przyczynia się do uzupełnienia wiedzy o dziecku, co przekłada się na trafność i skuteczność diagnozy przeprowadzonej w oparciu o standaryzowane testy.

 

 

Diagnoza funkcji sensorycznych (SI)

Badanie integracji sensorycznej odruchów wczesnodziecięcych oraz przetwarzania i odbierania bodźców poprzez zmysł wzroku, słuchu, węchu, smaku, równowagi i dotyku.

W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości diagnoza może obejmować następujące czynności:

 • rozmowa z rodzicami lub opiekunami – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju dziecka w obszarze ruchowym i przetwarzania zmysłowego od pierwszych dni życia.
 • ocena zachowania dziecka w gabinecie – nawiązywanie kontaktu wzrokowego i werbalnego, współpraca i wykonywanie poleceń terapeuty.
 • ocena rozwoju odruchów niemowlęcych i integracji odruchów wczesnodziecięcych
 • badanie równowagi, balansowania ciałem.
 • ocena płynności, sprawności i poziomu aktywności ruchowej.
 • znajomość stron (prawa-lewa), poczucie kierunku, orientacja w schemacie ciała.
 • badanie poziomu napięcia mięśniowego.
 • badanie układu ruchu w obrębie głowy, szyi, rąk, nóg, dłoni, stóp, miednicy i kręgosłupa.
 • ocena reakcji na wykonywanie zadań wysokościowych (wejście na drabinkę, schody).
 • ocena reakcji związana z zabawą na huśtawce.
 • ocena prawidłowości przetwarzania zmysłowego i reakcji na bodźce.
 • prawidłowy chód, poruszanie się po wyznaczonej linii, pokonywanie toru przeszkód, skok przez przeszkodę, rzucanie i łapanie piłki, celność, skakanie i stanie na jednej nodze, wchodzenie i schodzenie ze schodów.
 • funkcjonowanie emocjonalne.

Diagnoza SI dostosowywana jest do aktualnego poziomu rozwojowego człowieka. Jej przebieg wygląda inaczej wobec niemowląt, dzieci, młodzieży czy dorosłych. Narzędziami wspomagającymi proces diagnostyczny są testy południowo-kalifornijskie oraz testy diagnostyczne wg. J. Ayers (stosowane od 4 r.ż.)

Diagnoza
logopedyczna

Obejmuje ocenę prawidłowości w oddychaniu, budowy i funkcjonowania narządów artykulacyjnych prowadzeniu rozmowy oraz słyszeniu i rozumieniu mowy. W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości logopeda wykonuje następujące czynności:

 • rozmowa z rodzicami lub opiekunami – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju narządów artykulacyjnych i funkcji mowy u dziecka.
 • badanie prawidłowości budowy narządów artykulacyjnych
 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych – cmokanie, wysuwanie i chowanie języka, nadymanie policzków, wciąganie powietrza nosem i wypuszczanie ustami, uśmiechanie się przy zaciśniętych zębach, wodzenie językiem po zębach, wargach i policzkach, unoszenie języka.
 • badanie funkcji połykania
 • badanie wędzidełka, podniebienia miękkiego i twardego oraz zgryzu.
 • badanie oddechu – w jaki sposób dziecko nabiera powietrze, rytmiczność oddychania, czas trwania fazy wdechu i wydechu.
 • badanie ruchomości żuchwy.
 • orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej
 • badanie słuchu fonematycznego (umiejętności różnicowania, identyfikacji, analizy i syntezy głosek)
 • badanie kinestezji artykulacyjnej (właściwe ułożenie narządów mowy względem poszczególnych głosek)
 • badanie płynności i prozodii mowy (rytm, melodia, akcent)
 • ocena rozumienia poleceń
 • ocena funkcji mowy – umiejętności nawiązywania i prowadzenia rozmowy, formułowania wypowiedzi spójnych gramatycznie i logicznie, budowanie zdań prostych i złożonych, prawidłowa realizacja głosek.
 • ocena umiejętności czytania i pisania.

W zależności od wieku dziecka logopeda dobiera właściwe narzędzia i techniki diagnostyczne oraz dostosowuje poziom badania. Warto pamiętać, że diagnostyka logopedyczna jest bardzo szerokim zagadnieniem – na każdym etapie rozwojowym (niemowlę, dziecko, nastolatek, dorosły) jej przebieg wygląda inaczej.

Diagnoza
funkcji poznawczych

pozwala na określenie poziomu intelektualnego. Narzędziami służącymi do mierzenia inteligencji w naszych placówkach są:

 • Skala Inteligencji Wechslera (WAIS-R).
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5.
 • Test Matryc Progresywnych Ravena.
 • Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella.
 • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera (stosowana szczególnie w przypadkach, gdzie kontakt werbalny z osobą badaną jest utrudniony lub niemożliwy).

Po przeprowadzonym badaniu następuje analiza i omówienie wyników oraz przedstawienie możliwości uzyskania pomocy, skierowanie na odpowiednią terapię, jeśli dziecko lub dorosły wymagają wsparcia w pracy nad obszarem intelektualnym.

Diagnoza w kierunku
ADHD

Dziecko, które jest bardzo ruchliwe, ma problem z utrzymaniem koncentracji uwagi, rozprasza się w wyniku nawet najmniejszych bodźców może przejawiać skłonności do nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Jeśli rodzice lub opiekunowie podejrzewają, że trudności w funkcjonowaniu dziecka mają podłoże w tym zaburzeniu, mogą skonsultować swoje obawy w naszej poradni. Diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej przeprowadzana jest z psychologiem, pedagogiem i fizjoterapeutą. Każdy ze specjalistów ocenia dziecko zgodnie z obszarem, który reprezentuje. Wyniki uzyskane przy diagnozach są omawiane z rodzicami lub opiekunami oraz przekazywane są wszystkie niezbędne informacje o działaniach, które należy podjąć, aby minimalizować konsekwencje zaburzenia.

Diagnoza trudności
w uczeniu się

Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii

Diagnoza trudności w uczeniu się skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym, u których rodzice, opiekunowie lub nauczyciele obserwują nieprawidłowości związane z umiejętnością czytania, pisania i liczenia takimi jak:

 • opuszczanie/przestawianie liter albo szyku w zdaniu.
 • bardzo duża liczba błędów ortograficznych mimo znajomości zasad poprawnej pisowni.
 • silnie zniekształcone pismo.
 • trudności w prawidłowym wykonywaniu nawet najprostszych operacji matematycznych.

Podczas diagnozy, dziecko wykonuje zadania, które pozwalają na ocenę czy ww. trudności mają rzeczywiste podłoże dysleksji rozwojowej. Narzędziem używanym do diagnozy trudności w uczeniu się jest Bateria Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych.

Konsultacje
ze specjalistami

Konsultacje to forma spotkań z wybranym specjalistą, podczas której omawiane są przyczyny, dla których rodzic lub opiekun zgłasza się na wizytę (sam lub z dzieckiem). Konsultacja nie jest diagnozą – po spotkaniu poradnia nie wydaje żadnej opinii ani innego pisma.

W zależności od potrzeb, konsultacja może mieć wiele różnych celów takich jak:

 • omówienie przyczyn spotkania,
 • zasięganie opinii dotyczącej wybranego tematu,
 • ogólna ocena funkcjonowania dziecka ze wskazaniem dalszej ścieżki rozwoju – np. skierowanie na wybraną diagnozę w celu dokładnego zbadania interesującego nas obszaru,
 • świadczenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 • omówienie postępów rozwojowych w wybranym okresie czasu.

W Poradni Alter w Bielsku-Białej oferujemy Państwu:

 • konsultację psychologiczną – dotyczącą zaburzeń sfery emocjonalnej i społecznej – obniżenie nastroju, lęk, stres, smutek, niska samoocena, kryzysy rozwojowe i wychowawcze, trudności w relacjach i adaptacji ze środowiskiem, zachowania agresywne i opozycyjno-buntownicze, problemy szkolne, podejrzenie występowania depresji, nerwicy, traumy, zaburzeń osobowości itp.,
 • konsultację pedagogiczną – obejmującą sferę funkcjonalną – koncentracja, pamięć, uwaga, spostrzeganie, myślenie (przyczynowo-skutkowe, abstrakcyjne, logiczne), poziom wiedzy o świecie, poziom umiejętności rozwojowych adekwatnych do wieku, funkcjonowanie w przedszkolu/szkole, umiejętności motoryczne, zdolności narracyjne. W ramach konsultacji pedagogicznej zajmujemy się również udzielaniem wsparcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) itp.,
 • konsultację logopedyczną – dotyczącą funkcjonowania aparatu mowy i słuchu – budowa narządów artykulacyjnych, wady wymowy, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym, kontrola oddechu i przełykania, sprawność słuchowa itp.,
 • konsultację integracji sensorycznej (SI) – związaną z prawidłowym odbiorem i przetwarzaniem bodźców w zakresie funkcjonowania zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu itp.,
 • konsultację rehabilitacyjną – dotyczącą funkcjonowania w zakresie prawidłowej postawy, napięcia mięśniowego, motoryki dużej oraz sprawności aparatu ruchu itp.,
 • konsultację psychodietetyczną – dotyczącą zaburzeń odżywiania, programowania indywidualnej diety, redukcji otyłości i nadwagi, poprawy jakości zdrowia i samopoczucia.

Konsultacja może stanowić punkt wyjścia do dalszej pracy diagnostycznej lub edukacyjno-terapeutycznej. Nasi specjaliści udzielają wszelkich potrzebnych informacji oraz wskazują najlepszą z możliwych ścieżek rozwiązania problemu.

Nasza poradnia oferuje również konsultacje tematyczne (problemowe) :

 • dla rodziców/opiekunów dorastającej młodzieży (od 11 do 17 roku życia – podejrzenie, że dziecko sięga po substancje psychoaktywne, dojrzewanie, jako etap rozwoju, budowanie więzi, rozwój umiejętności komunikacyjnych). Więcej o ofercie.
 • dla rodziców – „dzieci w sieci” – program profilaktyki i edukacji dotyczący zagrożeń w sieci. Więcej o ofercie.
 • psychologiczna do agencji pracy dla młodych – z wypełnieniem zaświadczenia (nie dot. agencji STARS IMPRESARIAT).


Psychoterapia

To specjalistyczne oddziaływania mające na celu dokładne poznanie swojego myślenia i zachowania oraz dążenie do wprowadzenia korzystnych zmian w swoim życiu w oparciu o indywidualne potrzeby podopiecznego.

W poradni ALTER spotkania prowadzą certyfikowani psychoterapeuci, którzy zajmują się psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Oferta skierowana jest do osób

 • doświadczających różnych trudności związanych z przeżywanymi emocjami,
 • które mają problemy z autoakceptacją i komunikacją społeczną,
 • borykających się z zaburzeniami lękowymi,
 • w depresji,
 • z problemami natury psychosomatycznej,
 • będących w kryzysie, w sytuacji rozstania lub żałoby.

Terapia
Psychologiczna

Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych jest jednym z głównych założeń każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W naszej ofercie znajdują się różne terapie, w ramach terapii psychologicznej naszej ofercie znajduje się:

 • Terapia psychologiczna ogólna – dotyczy funkcjonowania emocjonalnego i społecznego w zakresie właściwego rozumienia, przeżywania i wyrażania myśli i uczuć oraz budowania właściwych relacji międzyludzkich.
 • Terapia psychologiczna małżeńska – jest adresowana do wszystkich małżeństw i par przeżywających kryzysy i trudności w swoich relacjach.
 • Terapia psychologiczna rodzinna – jej odbiorcami jest cała rodzina, która traktowana jest, jako system wymagający wsparcia w celu poprawy funkcjonowania wszystkich członków rodziny.

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna

To starannie i konsekwentnie zaplanowany proces, którego głównym celem jest prawidłowy rozwój mowy.

Opiera się na korekcji wad wymowy poprzez:

 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego i mięśni twarzy,
 • wywoływaniu mowy (jeśli nie występuje) – terapia afazji,
 • pracy z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi,
 • nauce prawidłowego oddychania.

W ramach terapii oferujemy wczesną interwencję logopedyczną prowadzoną u niemowląt i małych dzieci (w 1-szym i 2-gim roku życia), mającą na celu wzmocnienie mięśni warg, języka i podniebienia miękkiego, a także stymulowanie obszaru ustno-twarzowego.

Więcej o terapii.

Terapia
pedagogiczna

W ramach terapii pedagogicznej oferujemy

 • Terapię pedagogiczną ogólną – obejmuje sferę funkcjonalną:
  • motorykę małą – terapia ręki,
  • pamięć,
  • koncentrację,
  • uwagę,
  • spostrzeganie,
  • myślenie,
  • poziom wiedzy o świecie,
  • umiejętności narracyjne.

Ten rodzaj terapii koncentruje się na wyrównywaniu deficytów zgodnych z normą rozwojową dla danego wieku w przedszkolu i szkole.

 • Trening efektywnego uczenia się obejmuje szukanie metod i sposobów, za pomocą których możemy szybko i skutecznie zdobywać wiedzę oraz przekazywanie wiedzy na temat stosowanych technik uczenia się i zapamiętywania (mnemotechnik).

Terapia integracji
sensorycznej (SI)

Dotyczy pracy nad prawidłowym odbiorem i przetwarzaniem w zakresie zmysłu wzroku, smaku, węchu, dotyku i równowagi.

Terapia SI kładzie nacisk na prawidłową organizację bodźców i wrażeń zmysłowych. W ALTER prowadzimy ją metodą pedagogiki zabawy – dlatego nasze sale są tak kolorowe i bogato wyposażone.

W ramach terapii sensorycznej oferujemy również terapię taktylną polegającą na usprawnianiu funkcjonowania ciała poprzez intensywną stymulację zmysłu dotyku.

Więcej o terapii SI

Warsztaty
dla rodziców

To autorski projekt, który pozwala na świadome przeżywanie okresu rodzicielstwa i tworzenie wartościowego systemu wychowania dla swojego dziecka. Szkoła dla rodziców jest formą zajęć grupowych.

Więcej o Warsztatach Dla Rodziców

Nasz zespół

Naszą kadrę stanowi zespół wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki, logopedii, i fizjoterapii. Nasi specjaliści obok rzetelnego przygotowania merytorycznego, popartego szeroką praktyką posiadają odpowiednią wrażliwość i empatię pozwalającą na właściwe podejście do podopiecznego i jego najbliższych. Połączenie tych trzech elementów: wiedzy, doświadczenia i wrażliwości w kontakcie z podopiecznym pozwala na uzyskiwanie najlepszych efektów terapeutycznych. W trosce o dobro naszych klientów, poprzez chęć udzielenia jak najlepszej pomocy, nasza kadra dba o swój rozwój ustawicznie podnosząc kwalifikacje zawodowe.
Ponadto w naszej Poradni zatrudnieni są certyfikowani psychoterapeuci, którzy zajmują się psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pomagamy osobom doświadczającym różnych trudności związanych z przeżywanymi emocjami czy rozumieniem siebie i innych, borykającym się z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi oraz problemami natury psychosomatycznej jak również osobom znajdującym się w życiowym kryzysie, w sytuacji żałoby, rozstania.
mgr Beata Mazurek-Bugaj
wicedyrektor, psycholog,
logopeda
mgr Beata Mazurek-Bugaj
wicedyrektor, psycholog,
logopeda

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Śląskim oraz Podyplomowego Studium Logopedii w Krakowie ze specjalizacją logopedia ogólna i podstawy neurologopedii. Biegły psycholog ds. rodzinnych, opiekuńczych i nieletnich.


Odpowiada za organizację i zarządzenie działaniami podejmowanymi przez placówkę. Zajmuje się diagnozą oraz terapią psychologiczną i logopedyczną dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Świadczy pomoc psychologiczną dla ludzi znajdujących się w kryzysach życiowych, mających trudności w relacjach małżeńskich i partnerskich, przeżywających problemy emocjonalne, zaburzenia nastroju, przejawiających niskie poczucie własnej wartości, przeciążonych stresem, lub zmagających się z zaburzeniami psychosomatycznymi. Prowadzi również poradnictwo w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, terapię wad wymowy u dzieci i dorosłych z afazją i chorobami neurologicznymi oraz terapię dysleksji.


Uzupełnia swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach związanych z diagnostyką i terapią zaburzeń emocjonalnych, terapią krótkoterminową, pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, prowadzeniem mediacji oraz metodyką terapii logopedycznej.


 

mgr Magdalena Łukaszek

pedagog specjalny
mgr Magdalena Łukaszek

pedagog specjalny

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła również Studium Terapii przez Sztukę.


Odpowiada za diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegania i myślenia. Prowadzi warsztaty profilaktyczne dotyczącą zjawiska agresji i uzależnienia. Zajmuje się terapią uzależnień, aktywizacją zawodową młodzieży i dorosłych oraz poradnictwem i konsultacjami pedagogicznymi dla rodziców.


Swoje kompetencje terapeutyczne doskonali na szkoleniach z zakresu zasad tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych, terapii i rehabilitacji uzależnień, prowadzenia mediacji i treningu umiejętności społecznych oraz metodyki pracy z osobami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.


 

mgr Daria Biernat-Cudak
pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
mgr Daria Biernat-Cudak
pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Ukończyła Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, podyplomowe studia kwalifikacyjne z surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, oraz pedagogikę wczesnoszkolną i wychowanie przedszkolne na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.


Odpowiada za diagnozę i terapię pedagogiczną, prowadząc rewalidację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami słuchu i trudnościami w uczeniu się ze szczególnym uwzględnieniem klas 1-3 oraz zajmuje się wsparciem i doradztwem pedagogicznym dla rodziców w zakresie edukacji, wychowania i terapii dziecka.


Ukończyła szkolenia z zakresu metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, alternatywnej formy komunikacji Makaton, języka migowego dla nauczycieli, strategii pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, oraz podstaw pracy wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi doświadczającymi zróżnicowanych zaburzeń emocjonalnych (nieśmiałość, zahamowanie, lęk, smutek, depresja).


 

mgr Maria Jakubiec
psycholog,
psychoterapeuta
mgr Maria Jakubiec
psycholog,
psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Czteroletniego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną oraz pracą z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i rodzinami znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzysy emocjonalne, rozwojowe i wychowawcze. Współpracuje z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi oraz prowadzi terapię dla osób doświadczających przemocy. Jako psychoterapeuta podejmuje działania w formie indywidualnej i grupowej.


Nieustannie rozwija warsztat terapeutyczny biorąc udział w szkoleniach, kursach i konferencjach obejmujących zagadnienia dotyczące psychoterapii zaburzeń lękowych, agresji, zaburzeń odżywiania, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii małżeństw i rodzin, metodyki pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową, autyzmem, Zespołem Aspergera oraz szeroko rozumianej dydaktyki specjalnej.


 

mgr Renata Loranc-Klajner

logopeda
mgr Renata Loranc-Klajner

logopeda

Absolwentka historii na Uniwersytecie Śląskim oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu logopedii z komunikacją alternatywną na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.


W Alter prowadzi profilaktykę, diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i młodzieży. W obszarze prowadzonych działań znajduje się terapia dyslalii, afazji, dysartrii, opóźnianego rozwoju mowy, niepłynności mówienia, problemów w nauce i komunikacji będących wynikiem wad wymowy. W celu maksymalizowania efektów terapeutycznych wykorzystuje elementy logorytmiki będącej połączeniem zabaw muzyczno-ruchowych z nauką poprawnej wymowy.


W trosce o wysoki standard prowadzonej terapii logopedycznej, stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach i warsztatach poświęconych metodyce prowadzenia terapii logopedycznej i logorytmiki.


 

mgr Anna Gierlasińska

fizjoterapeuta
mgr Anna Gierlasińska

fizjoterapeuta

Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Terapeuta NDT-Bobath.


W Alter prowadzi diagnozę i fizjoterapię niemowlaków i dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, asymetrią ciała, powikłaniami poporodowymi, opóźnieniem sfery psychoruchowej uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, przepukliną oponowo-rdzeniową, spastycznym mózgowym porażeniem dziecięcym i wadami postawy. Współpracuje z rodzicami dzieląc się wiedzą i doświadczeniem oraz ucząc podstawowych sposób stymulacji sfery fizycznej dziecka w środowisku domowym.


Uczestniczka kursów i szkoleń dotyczących neurorozwojowego usprawniania dzieci w różnych jednostkach klinicznych (kręcz szyi, uszkodzenie splotu barkowego, przepuklina oponowo-rdzeniowa, spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego) torowania nerwowo-mięśniowego, czy terapii powięziowej.


 

mgr Ewa Rotyńska
neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta SI
mgr Ewa Rotyńska
neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta SI

Ukończyła edukację wczesnoszkolną na Uniwersytecie Śląskim, podyplomowe studia kwalifikacyjne z logopedii i medialnej emisji głosu, które następnie rozszerzyła o neurologopedię na tej samej uczelni, dwustopniowy kurs Terapii Integracji Sensorycznej akredytowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie oraz kurs Terapii Pedagogicznej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ”WOM” w Bielsku-Białej.


Odpowiada za diagnozę i terapię logopedyczną, pedagogiczną oraz integracji sensorycznej. Prowadzi terapię dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami procesów poznawczych, wadami wymowy, afazją, jąkaniem i zaburzeniami mowy o podłożu neurologiczny. Zajmuje się również terapią wad postawy, wyrównywaniem deficytów mięśniowych i niewłaściwym przetwarzaniem bodźców oraz poradnictwem w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.


Bierze udział w szkoleniach i konferencjach związanych z prowadzeniem skutecznych oddziaływań terapeutycznych dotyczących m.in.: nowoczesnych metod pracy, nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, terapii jąkania, terapii SI i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


 

mgr Michał Wilczek

fizjoterapeuta
mgr Michał Wilczek

fizjoterapeuta

Absolwent fizjoterapii w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyplomowany terapeuta manualny, specjalista rehabilitacji dziecięcej.


Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego, korekcją wad postawy, wyrównywaniem deficytów mięśniowych, prawidłowym odbieraniem i przetwarzaniem bodźców oraz terapią manualną w ujęciu holistycznym.


Regularnie rozwija swoje umiejętności biorąc udział w wielu szkoleniach, kursach, oraz konferencjach z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji m.in.: Thera – Band i Togu w sensomotoryce i aquaterapii czy Programie S-E-T.


 

mgr Marta Mazur
psycholog,
psychoterapeuta
mgr Marta Mazur
psycholog,
psychoterapeuta

Absolwentka psychologii oraz rocznego Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie bierze udział w certyfikowanym kursie psychoterapeutycznym zorientowanym w nurcie psychodynamicznym, który realizuje w Collegium Medicum UJ.


W Alter zajmuje się diagnozą oraz terapią psychologiczną i psychoterapią dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin i par. Świadczy pomoc osobom z zaburzeniami osobowości i nastroju, trudnościami psychosomatycznymi, lękowymi, depresyjnymi, adaptacyjnymi i związanymi ze stresem. Pracuje z ludźmi przejawiającymi niskie poczucie własnej wartości, znajdującymi się w kryzysach życiowych, emocjonalnych lub przeżywającymi poważne trudności w okresie dojrzewania. Pomaga osobom z zaburzeniami odżywiania, cierpiącymi z powodu otyłości oraz prowadzi interwencją kryzysową. Ponadto jest doradcą zawodowym wspierającym młodych ludzi w wyborze i rozwijaniu przyszłej kariery.


Bierze udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu profilaktyki uzależnień, społecznego wizerunku ciała, treningu umiejętności społecznych, przeciwdziałania zjawisku agresji oraz leczenia zaburzeń emocjonalnych u dzieci, młodzieży i dorosłych.


 

mgr Anna Ledwoch
psycholog,
psychoterapeuta
mgr Anna Ledwoch
psycholog,
psychoterapeuta

Absolwentka psychologii i kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła 2,5 letni kurs psychoterapii pt. „Systemowe rozumienie rodziny, podejście systemowe w terapii rodzin” atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Rodzin PTP w Krakowie. Wykładowca psychologii.


Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach interwencji kryzysowych, rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych, zaburzeń emocjonalnych i konfliktów w relacjach w oparciu o autorskie programy realizowane w grupach warsztatowych. Zajmuje się działaniami psychoeduacyjnymi związanymi z profilaktyką i promocją zdrowia, doradztwem zawodowym, konsultacją, diagnozą i opiniowaniem psychologicznym. Współpracuje z nauczycielami, terapeutami, lekarzami, rodzicami, opiekunami prawnymi i instytucjami publicznymi w ramach realizowania określonych zadań zdrowotnych, opiekuńczych i terapeutycznych. Prowadzi terapię wczesnego wspomaganie rozwoju.


Bierze udział w szkoleniach obejmujących możliwości pracy oddziaływań psychoterapeutycznych w zakresie prowadzenia szkoleń i opieki nad rodzinami zastępczymi, terapii neurorozwojowej, preorientacji i doradztwa zawodowego, zachowań samobójczych, agresji i przemocy, terapii osób wykorzystanych seksualnie. Uczestniczyła w V Europejskim Kongresie Ericksonowskim w Krakowie doskonaląc umiejętności prowadzenia psychoterapii w ujęciu Ericksonowskim.


 

mgr Paulina Stryczek
pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
mgr Paulina Stryczek
pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej ze specjalizacją edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej na kierunku edukacja elementarna i terapia pedagogiczna. Ukończyła kurs języka migowego pierwszego stopnia.


Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży pracując nad rozwojem poznawczym (pamięć, uwaga, spostrzeganie, myślenie, koncentracja), usprawnianiem motoryki małej i umiejętności narracyjnych. Zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej, terapią dzieci z dysleksją, dysgrafią i trudnościami w czytaniu. Świadczy poradnictwo pedagogiczne dla rodziców w zakresie wychowania i edukacji.


Bierze udział w konferencjach i szkoleniach z zakresu metodyki pracy pedagogicznej, funkcjonowania osoby nauczyciela i ucznia w szkolnictwie czy wykorzystywaniu sztuki w edukacji i terapii. Uczestniczy w eventach organizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością.


 

mgr Martyna Białek
pedagog specjalny,
logopeda,
mgr Martyna Białek
pedagog specjalny,
logopeda,

Ukończyła studia o specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, podyplomowe studia kwalifikacyjne z logopedii i medialnej emisji głosu, diagnozy i terapii pedagogicznej oraz surdopedagogiki i tyflopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim.


Odpowiada za diagnozę i terapię pedagogiczna oraz logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych w przypadku trudności w uczeniu się, usprawnianiu koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegania i myślenia pracy nad małą motoryką poprzez terapię ręki. Prowadzi diagnozę i kształtowanie gotowości szkolnej. Zajmuje się również zaburzeniami fazy oddychania, połykania i artykulacji u dzieci od 4 roku życia, wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z nieprawidłowym rozwojem mowy (dyzartria, dyslalia, alalia, jąkanie, sygmatyzm seplenienie międzyzębowe), terapią sensomotoryczną i korekcją dysfunkcji ustno-twarzowych. Współpracuje z rodzicami, świadcząc poradnictwo obejmujące problemy emocjonalne, wychowawcze, i przezwyciężanie trudności szkolnych u dziecka.


Jest aktywnym uczestnikiem szkoleń dotyczących kreatywnych metod edukacji i terapii, rozwijania kompetencji matematycznych uczniów, prawidłowej nauki czytania, pracy z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera czy treningu koncentracji dla dzieci z deficytami uwagi. Ukończyła podstawowy kurs języka migowego.


 

mgr Joanna Homel

pedagog specjalny
mgr Joanna Homel

pedagog specjalny

Absolwentka oligofrenopedagogiki w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej oraz pedagogiki rewalidacyjnej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia kwalifikacyjne o specjalności wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Posiada kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki (MCDN, Kraków).


Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i funkcji poznawczych oraz trudnościami w czytaniu i pisaniu. Specjalizuje się funkcjonalnej ocenie, rehabilitacji i terapii widzenia. Wspiera terapeutycznie i edukacyjnie dzieci słabowidzące i niewidome, dzieci z problemami wzrokowymi, zaburzeniami w zakresie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, czy grafomotoryki. Wprowadza dzieci niewidome w świat brajla. Świadczy poradnictwo w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wspierając rodziców w konsekwentnym realizowaniu założonych celów edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych.


Regularnie doskonali warsztat terapeutyczny poprzez udział w seminariach dotyczących sensomotorycznej diagnozy i terapii widzenia, Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, rozwijania zdolności grafomotorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym czy wspierania rozwoju dziecka poprzez zajęcia i zabawy o charakterze arteterapeutycznym. Uczestniczy w szkoleniach przygotowujących do posługiwania się nowoczesnymi narzędziami diagnostycznymi.


 

mgr Izabela Ogorzałek
rehabilitant,
terapeuta SI
mgr Izabela Ogorzałek
rehabilitant,
terapeuta SI

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku rehabilitacja ruchowa. Ukończyła kurs Integracji Sensorycznej w Centrum IS działającym przy Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie uzyskując dyplom terapeuty i diagnosty SI.


W Alter odpowiada za diagnozę i terapię integracji sensorycznej dzieci i młodzieży z problemami prawidłowego przetwarzania bodźców, obniżonym napięciem mięśniowym, zaburzeniami kierunku i orientacji przestrzennej, nieprawidłowym rozwojem małej i dużej motoryki. Prowadzi rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych z dysfunkcjami narządu ruchu i wadami postawy. Dodatkowo od wielu lat prowadzi naukę jazdy na nartach dla dzieci z niepełnosprawnością.


Jest aktywnym uczestnikiem kursów i szkoleń obejmujących prowadzenie diagnostyki i terapii SI oraz rozwija umiejętności w zakresie kompleksowej i skutecznej rehabilitacji.


 

mgr Laura Kościelny
filolog,
logopeda
mgr Laura Kościelny
filolog,
logopeda

Absolwentka filologii ukraińskiej i zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Ukończyła podyplomowe studia kwalifikacyjne o specjalności logopedia z komunikacją alternatywną na Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.


Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych zajmując się korygowaniem wad wymowy (m.in. sygmatyzm, jąkanie, rotacyzm), usprawnianiem funkcjonowania narządów artykulacyjnych, wywoływaniem mowy u dzieci z opóźnieniami w jej rozwoju, prawidłową dykcją i emisją głosu. Świadczy poradnictwo w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki logopedycznej.


Uczestniczy w szkoleniach obejmujących możliwości diagnozy i terapii logopedycznej metod wywoływania głosek, posługiwania się w terapii elementami Metody Krakowskiej.


 

mgr Danuta Herczek

fizjoterapeuta
mgr Danuta Herczek

fizjoterapeuta

Ukończyła studia z zakresu fizjoterapii w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej.


Zajmuje się diagnozą i terapią rehabilitacyjną niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi terapię wad postawy ciała, rehabilitację ortopedyczną, rehabilitację w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W swojej pracy wykorzystuje różne metody terapeutyczne (m.in. metodą McKenziego). Organizuje i prowadzi warsztaty z zakresu edukacji zdrowotnej, świadczy poradnictwo dotyczące edukacji, wychowania i terapii małego dziecka.


Uczestniczy w szkoleniach związanych z diagnozą i terapią rehabilitacyjną, metodyką prowadzenia zajęć i rehabilitacji dla kobiet w ciąży oraz korygowaniem wad postawy.


 

mgr Anna Szumlewicz-Smolik
logopeda,
audioprotetyk
mgr Anna Szumlewicz-Smolik
logopeda,
audioprotetyk

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica w Krakowie o specjalnościach: inżynieria materiałowa oraz audioprotetyka. Ukończyła podyplomowe studia kwalifikacyjne z logopedii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Posiada przygotowanie pedagogiczne.


Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych z wadami wymowy, afazją, dyslalią, dyzartrią, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami fazy oddychania, nieprawidłowym funkcjonowaniem narządów artykulacyjnych. Zajmuje się przesiewowymi badaniami słuchu, diagnostyką zaburzeń słuchu, prowadzeniem rehabilitacji słuchowej, audioprotetyką oraz pomocą w doborze aparatów słuchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


Uczestniczy w szkoleniach dotyczących diagnozy, terapii i rehabilitacji zaburzeń mowy i słuchu. Doskonali warsztat specjalisty zaburzeń słuchu poznając nowoczesne metody terapeutyczne obejmujące również audioprotetykę.


 

mgr Lucyna Nabielec
psycholog,
psychodietetyk
mgr Lucyna Nabielec
psycholog,
psychodietetyk

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu psychodietetyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. Ukończyła kwalifikacyjny kurs terapii pedagogicznej (WOM, Katowice). Biegły sądowy z zakresu psychologii dzieci i młodzieży.


Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych przeżywających różnorodne trudności natury emocjonalnej i społecznej. Pracuje z dziećmi i rodzicami (także zastępczymi i adopcyjnymi) świadcząc pomoc w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów wieku dziecięcego. Prowadzi analizę i diagnostykę sytuacji rodzinnej i życiowej badanych pacjentów. Świadczy pomoc pomoc psychologiczną w problemach związanych z zaburzeniami odżywiania. Prowadzi doradztwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców w zakresie edukacji, wychowania i terapii.


Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach dotyczących pomocy psychologicznej, terapii rodzin, pracy z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi, przeciwdziałania zjawisku przemocy i nadużyciom seksualnym wobec dzieci, czy prowadzenia interwencji kryzysowej wobec osób zagrożonych samobójstwem lub będących ofiarami handlu ludźmi.

mgr Marta Koplejewska
pedagog specjalny, oligofrenopedagog, doradca zawodowy
mgr Marta Koplejewska
pedagog specjalny, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

Absolwentka fizyki z informatyką na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia kwalifikacyjne o specjalnościach: doradztwo zawodowe (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w łodzi); zastosowanie multimediów i technologii informacyjnej w edukacji (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej); wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu). Posiada również kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.


Odpowiada za diagnozę i terapię pedagogiczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, świadcząc pomoc dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu i Zespół Aspergera) i nieharmonijnym rozwojem sfery poznawczej. Dzięki wiedzy zdobytej z zakresu fizyki i informatyki sięga po różnorodne i niekonwencjonalne metody pracy, co pozwala na maksymalizację osiąganych efektów terapeutycznych. Od wielu lat przekazuje wiedzę o otaczającym świecie najmłodszym w ramach wykładów na Uniwersytetach Dziecięcych Świadczy doradztwo w zakresie metod i sposobów pracy z dzieckiem w domu. Jako doradca zawodowy wspiera młodych ludzi w wyborze najkorzystniejszej oferty edukacyjnej lub kariery zawodowej.


Aktywnie uczestniczy w seminariach związanych z diagnostyką, terapią i rozwojem dziecka w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Aktualnie prowadzi badania dotyczące skuteczności wykorzystania gier komputerowych w rozwoju sfery poznawczej dzieci z niepełnosprawnością.


 

mgr Renata Białek
neurologopeda,
pedagog
mgr Renata Białek
neurologopeda,
pedagog

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła podyplomowe studia kwalifikacyjne z logopedii (Uniwersytet Warszawski) oraz neurologopedii (Uniwersytet Śląski).


W Alter prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z uwzględnieniem różnorodnych trudności w mowie (afazja, dyslalia, dysartria, jąkanie), lub zaburzeń wynikających z uszkodzenia układu nerwowego, czy powstałych w wyniku chorób neurodegeneracyjnych. Pracuje z dziećmi u których występują nieprawidłowości w budowie narządów artykulacyjnych, opóźnienia w rozwoju i rozumieniu mowy czy zaburzenia słuchu fonematycznego.


Ukończyła kurs Kinezjologii Edukacyjnej, kurs terapii dysleksji i dysgrafii, kurs terapeutyczny Gestalt kurs AIS Johansen dotyczący stymulacji słuchu, przygotowanie do prowadzenia zajęć zgodnie z założeniami PNF czy też kurs terapii pacjenta z implantem ślimakowym.


 

Cennik

POZYCJE OFERTY
CZAS TRWANIA
Cena
KONSULTACJE (bez opinii)
Psychologiczna
1 godz.
80 zł
Pedagogiczna
1 godz.
80 zł
Logopedyczna
1 godz.
80 zł
Integracji Sensorycznej
1 godz.
90 zł
Rehabilitacyjna
1 godz.
80 zł
Dla rodziców dorastającej młodzieży (od 11 do 17 roku życia) - podejrzenie, że dziecko sięga po substancje psychoaktywne, dojrzewanie, jako etap rozwoju, budowanie więzi, rozwój umiejętności komunikacyjnych)
1 godz.
60 zł
Dla rodziców – „dzieci w sieci"
2 spotkania po 1 godz. (dodatkowa godzina na życzenia rodzica)
130 zł (60 zł)
Psychologiczna do agencji (pracy dla młodych) z wypełnieniem zaświadczenia - nie dotyczy AGNECJI STARS IMPRESARIAT
1 godz.
90 zł
DIAGNOSTYKA (z opinią)
Diagnoza psychologiczna
1 godz.
120 zł
Diagnoza pedagogiczna
1 godz.
120 zł
Diagnoza logopedyczna
1 godz.
120 zł
Diagnoza rehabilitacyjna
1 godz.
120 zł
Diagnoza funkcji sensorycznych (SI)
3 godz.
300 zł
Diagnoza trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii) z wydaniem opinii dla szkoły w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych/objęcia pomocą/zwolnieniem z nauki drugiego języka.
2 spotkania po 1,5 godz.
260 zł
Badanie gotowości szkolnej
2 spotkania po 1,5 godz.
280 zł
Badanie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym
2 spotkania po 1,5 godz.
260 zł
Badanie przesiewowe słuchu (przewodnictwo powietrzne) + w razie potrzeby przewodnictwo kostne)
15 min. + ewentualnie dodatkowe 5 min.
20 zł
Badanie logopedyczne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia logopedyczne z wypełnieniem zaświadczenia
15-30 min.
50 zł
Badanie lateralizacji
30 min.
80 zł
Test inteligencji Wechslera (WISC-R)
3 godz.
160 zł
Pakiet 3 wybranych diagnoz (rabat 15%)
Zależy od wyboru
Zależy od wyboru
TERAPIE
Psychoterapia indywidualna
1 godz.
90 zł
Psychoterapia grupowa
1 godz.
60 zł
Terapia małżeństw i par
1-1,5 godz.
120 zł
Terapia rodzin
1-1,5 godz.
150 zł
Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży
1 godz.
90 zł
Terapia psychologiczna dorosłych
1 godz.
100 zł
Terapia psychodietetyczna
1 godz.
80 zł
Terapia pedagogiczna
1 godz.
70 zł
Terapia logopedyczna
1 godz.
70 zł
Terapia integracji sensorycznej (SI)
1 godz.
90 zł
Rehabilitacja
1 godz.
90 zł
Terapia ręki
1 godz.
70 zł
Trening słuchowy Johansena
1 godz.
200 zł
Szkoła dla Rodziców – trening kompetencji wychowawczych (grupa)
1,5 godz.
Cena ustalona po zebraniu grupy
TERAPIA W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU JEST BEZPŁATNA (pod warunkiem, że dziecko posiada opinię z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)
INNE
Opinia
60 zł
Zaświadczenie do instytucji
60 zł
Informacja dla MOPS-u, Szkoły, Przedszkola.
40 zł

Galeria

Pliki do pobrania

Poniżej znajduje się lista dokumentów do pobrania (wnioski, regulaminy, zaświadczenia), które aktualnie funkcjonują w poradni. W celu uzyskania bliższych informacji związanych z wypełnieniem dokumentów prosimy skontaktować się z obsługą naszego sekretariatu osobiście, telefonicznie lub przez formularz kontaktowy zamieszczony w sekcji 'kontakt' u dołu strony.

KONTAKT

Poradnia Alter
Ul. 11 Listopada 60-62 pok. 207,
43-300 Bielsko-Biała

Nasza poradnia nie jest objęta rejonizacją – przyjmujemy pacjentów niezależnie od miejsca zamieszkania.

     (+48) 533 585 976
     bielskobiala@poradniaalter.pl

REJESTRACJA

    Pon-Pt: 9:00 – 19:00
    Sob: 9:00 – 15:00

  

Formularz kontaktowy